Nástavbové studium - Podnikání

Kód oboru: 64-41-L/51
Název ŠVP: Podnikání
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Délka studia: Dvouleté denní studium
Počet přijímaných žáků: 34
Přijímací řízení: Celostátní přijímací zkoušky
Vstupní předpoklady: Výúční list

Proč studovat obor podnikání?

  • Máš výuční list, ale chceš si doplnit vzdělání pro vedoucí pracovníky? Zajímá tě management a marketing? Chceš získat schopnosti pro samostatné podnikání, naučit se principy ekonomiky a účetnictví, práva nebo elektronické komunikace a psychologie? Pokud souhlasně pokyvuješ hlavou, je pro tebe obor Podnikání jako dělaný.

  • V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s  využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven pro zvládání podnikatelských aktivit především v profesní oblasti, kterou si zvolil předchozím vyučením v konkrétním učebním oboru. Může založit a řídit vlastní firmu nebo se uplatnit ve funkcích nižšího a středního managementu, vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a  administrativní činnosti v soukromých firmách i státních organizacích. Získá také možnost studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Staneš se odborníkem na ekonomiku a provoz podniků. Budeš se orientovat v ekonomii, daňovém systému, správě a evidenci včetně používání souvisejícího software. Získáš potřebný vhled do práva a budeš umět pracovat s právními normami. Dovedeš řídit kolektiv pracovníků a vést obchodní jednání s klienty i byznys partnery.

Profil absolventa

Absolvent pracuje v týmu, řídí kolektiv pracovníků, řeší problémové situace a koriguje své jednání se  spolupracovníky a zákazníky.

Rozumí ekonomickým pojmům a umí je aktivně používat, samostatně pracuje s prostředky informačních a  komunikačních technologií.

Komunikuje pomocí elektronické pošty, vyhotovuje na počítači obchodní korespondenci, ovládá práci s  kancelářskou technikou a používá účetní program „Pohodu“.

Využívá znalosti právních norem a dovede s nimi pracovat.

Vede obchodní jednání s obchodními partnery.

Vyjadřuje se věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně.

Obor „Podnikání“ jsem si vybral z toho důvodu, protože lidem dává možnost organizovat si čas, ovlivňovat příjem a měnit pozitivně život lidem jak ve firmě, tak samozřejmě svým klientům.

Již 9 let podnikám ve financích ve spolupráci se společností Partners, kde jsem na manažerské pozici a tři roky jsem spolumajitelem a spoluzakladatelem vzdělávací společnosti „Umím se prosadit“.

Tomáš Bubeník - absolvent nástavbového studia v roce 2006

lektor finanční gramotnosti a team manager
Partners Financial Services, a. s.

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

6

Anglický jazyk

3

3

6

Maturitní seminář

-

1

1

Občanská nauka

1

-

1

Komunikace

-

1

1

Matematika

3

3

6

Estetika

1

-

1

Tělesná výchova

2

2

4

Informační a komunikační technologie

2

2

4

Ekonomika podniku

3

3

6

Ekonomická praxe

1

-

1

Marketing a management

2

2

4

Právo

2

1

3

Základy podnikání

1

-

1

Účetnictví

3

4

7

Cvičení z účetnictví

1

1

2

Daně

-

2

2

Chod podniku

-

2

2

Písemná a elektronická komunikace

2

2

4

Psychologie

2

-

2

Celkem základní dotace

22

21

43

Celkem disponibilní dotace

10

11

21

Celkem v ročníku

32

32

64

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS