Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Školní vyučování 

První pololetí: pondělí 4. září 2023 až středa 31. ledna 2024
Výpis z vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Druhé pololetí: čtvrtek 1. února 2024 až pátek 28. června 2024
Vysvědčení s hodnocením za první a druhé pololetí bude žákům předáno v pátek 28. června 2024.

Prázdniny žáků a státní svátky

 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • Vánoční prázdniny: sobotu 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024 (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024
 • Jarní prázdniny: pondělí 5. února až neděle 11. února 2024
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března, pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem
 • Hlavní prázdniny: sobota 29. června 2024 až neděle 1. září 2024 (Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.)

Státní svátky:

čtvrtek 28. září - Den české státnosti,
sobota 28. října - Den vzniku Československa,
pátek 17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii,
neděle 24. až úterý 26. prosince - Štědrý den a svátky vánoční
pondělí 1. ledna - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok,
pátek 29. března, pondělí 1. dubna - Velký pátek a Velikonoční pondělí
středa 1. května - Svátek práce,
středa 8. května - Den vítězství,
pátek 5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
sobota 6. července - Den upálení mistra Jana Husa

Výcvikové kurzy žáků:

 • Adaptační pobyt žáků 1. ročníků: středa 6. 9. – pátek 8. 9. 2023
 • Lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků:
  • 1. turnus pondělí 22. 1. 2024 až pátek 26. 1. 2024
  • 2. turnus pondělí 26. 2. – pátek 1. 3. 2024
 • Sportovně turistický kurz žáků 2. ročníků: pondělí 3. 6. 2024 až pátek 7. 6. 2024
 • Plenér 3V pátek 22. 9. 2023 až středa 27. 9. 2023
 • Plenér výtvarných oborů (1V, 2V): úterý 18. 6. 2024 až pátek 21. 6. 2024

Dny otevřených dveří:

Dny otevřených dveří den v čase
20. září 2023 středa 13:00 - 17:00
12. října 2023 čtvrtek 13:00 - 17:00
21. října 2023 sobota 9:00 - 13:00
25. listopadu 2023 sobota 9:00 - 13:00
13. prosince 2023 středa 8:00 - 16:00
13. ledna 2024 sobota 9:00 - 13:00
27. ledna 2024 sobota 9:00 - 13:00

Termíny třídních schůzek:

 • čtvrtek 23. 11. 2023
 • čtvrtek 25. 4. 2024

Termíny výplat stipendií:

 • 1. pololetí 20. květen 2024
 • 2. pololetí 14. červenec 2024

Ředitelské volno:

 • v 1. pololetí: 29. 9., 22.12. 2023
 • v 2. pololetí: 15. dubna 2024

Souvislá odborná praxe: 

Třída Termín
2S, 3S 20. 5. 2024 - 31. 5. 2024
1N, 2N, 3N, 6.5. - 10.5.; 20.5. - 24.5. 2024
1PO 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024
2PO 6. 11. 2023 - 10. 11. 2023
2V, plenér 22. 9., 25.9. - 27. 9. 2023
1V, 2V, plenér 18. 6. 2024 - 21. 6. 2024

Obhajoba klauzurních prací:

1. pololetí: čtvrtek 18. 1. 2024
2. pololetí: čtvrtek 13. 6. 2024

Maturitní zkoušky

Novelou školského zákona dochází s účinností od 1. 10. 2020 k přesunu písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. V návaznosti na tuto změnu se zrušuje funkce hodnotitele. Písemná práce a ústní zkouška budou konány v profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka zvoleného ve společné části maturitní zkoušky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024 od 2. května 2024 do 15. května 2024.
v podzimním zkušebním období pak od 1. září do 10. září 2024. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období nejdříve od 1. dubna 2024.
V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.
Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016 (zveřejněny na http://www.msmt.cz/file/33527/). Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/file/33527 a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku.
Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období 2024 a do 25. června 2024 pro podzimní zkušební období 2024.

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do 28. února 2024, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2024 pro jarní zkušební období a do 30. června 2024 pro podzimní zkušební období.
Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období
do 25. února 2024 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2024.

Jarní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2024.
Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.

Profilová část maturitní zkoušky

Nově jsou součástí profilových zkoušek písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.
Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.
Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2024.
Písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky profilové části se konají v pracovní dny od 1. dubna 2024, praktické zkoušky, popř. i dříve.
Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do dvou pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka prostřednictvím informačního systému nejpozději do 15. června 2024.


Podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období od 1. září do 10. září 2024. Konkrétní termíny konání didaktických testů určí MŠMT nejpozději do 15. ledna 2024 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání do 15. srpna 2024; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2024. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 20. září 2024, praktické zkoušky popř. i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2024, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Centrum zpřístupní ředitelům kmenových škol výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpřístupní Centrum řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka.
Komplexní informace o maturitní zkoušce jsou k dispozici na https://maturita.cermat.cz/.
 

Třída Termín praktické maturitní zkoušky Termín písemné práce z českého jazyka Termín písemné práce z anglického jazyka Termín ústní maturitní zkoušky
4NV (V) 2. 4. - 12. 4. a 17. 4. - 29. 4. 2024  15. 4.  16. 4. 16. 5. a 17. 5. 2024
4NV (N) 23. 4. - 25. 4. 2024  15. 4.  16. 4. 23. 5. a 24. 5. 2024
4S 23. 4. - 24. 4. 2024  15. 4.  16. 4. 20. 5. a 22. 5. 2024
2PO -  15. 4.  16. 4. 27. 5. a 29. 5. 2024

Závěrečné zkoušky:

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 47/2005 Sb.“).
Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2024 v termínech stanovených ředitelem školy. V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května 2024.
Termín praktické zkoušky před 20. květnem 2024 může stanovit ředitel školy po projednání s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu.
Opravné zkoušky a náhradní zkoušky se konají v září a prosinci 2024.
Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2024 krajský úřad, jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky.
Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 15. března 2024.
V lednu 2024 budou na https://skola.novazaverecnazkouska.cz zveřejněna zadání samostatných odborných prací (dále jen „SOP“).
V březnu 2024 budou tamtéž všem školám zpřístupněna jednotná zadání a související zkušební dokumentace. Na výše uvedeném portálu jsou zveřejňovány aktuální informace týkající se průběhu závěrečných zkoušek a možnosti konat písemnou zkoušku elektronicky.
V březnu 2024 školy obdrží aktuální metodickou příručku Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole (elektronicky).

Závěrečné zkoušky oborů jsou realizovány podle Jednotného zadání společného pro všechny obory v ČR. Více zde.

Termíny:

OBOR Skupina Písemná Praktická Ústní
U. keramik   20. 5. 2024 21. 5. 2024 – 17. 6. 2024 25. 6. 2024
Truhlář 1. 3. 6. 2024 4. 6., 5. 6. a 6. 6. 2024 19. 6. 2024
  2. 3. 6. 2024 6. 6., 7. 6. a 10. 6. 2024 20. 6. 2024
Zedník 1. 3 6. 2024 4. 6. a 5. 6. 2024 20. 6. 2024
  2. 3. 6. 2024 6. 6. a 7. 6. 2024 20. 6. 2024
Elektrikář 1. 3. 6. 2024 5. 6. 2024 17. 6. 2024
  2.   6. 6. 2024  17. 6. 2024
Prodavač   3. 6.2024 4. 6. 2024 – 17. 6. 2024 24. 6. 2024

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu se konají  v září a prosinci 2024.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS