Školská rada

 

Informace o školské radě

Školský zákon ( z.č. 561/2004 Sb., §§ 167 a 168 ) zavádí školskou radu jako povinný orgán u základních, středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů, jehož účelem je umožnit účast zřizovatele, zletilých žáků, zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy na správě a chodu školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, v našem případě je to Jihomoravský kraj, který zároveň stanoví počet jejích členů. Zřizovatel stanovil počet členů na 9, přičemž 3 členy zřizovatel jmenuje, 3 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, 3 členy volí pedagogičtí pracovníci školy.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Co činí školská rada ?

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Dne 15. 6. 2021 proběhly volby do školské rady Masarykovy střední školy Letovice s tímto výsledkem: 

zvolení zástupci pedagogických pracovníků:

 • Dostálová Hana Ing., učitelka
 • Bilan Pavlína Ing., Ing., učitelka
 • Greifová Jitka, vychovatelka

zvolení zástupci žáků a zákonných zástupců:

 • Pešlová Kristýna, zletilá žákyně
 • Sehnal Jakub, zletilý žák
 • Sekaninová Naděžda, zletilá žákyně

zástupci jmenovaní zřizovatelem

 • Mgr. Karel Pecháček
 • Mgr. František Boček
 • Akad. mal. Jiří Brtnický

V Letovicích dne 12. 7. 2021

Dne 14. 5. 2024 proběhly volby do školské rady Masarykovy střední školy Letovice s tímto výsledkem:

zvolení zástupci pedagogických pracovníků:

 • Dostálová Hana Ing., učitelka
 • Fišer Pavlína Ing., Ing., učitelka
 • Greifová Jitka, vychovatelka

zvolení zástupci žáků a zákonných zástupců:

 • Sabol Dominik, zletilý žák
 • Bedřichová Nicolette, zletilá žákyně
 • Hňoupková Natálie, zletilá žákyně

zástupci jmenovaní zřizovatelem:

 • budou jmenováni

V Letovicích dne 15. 5. 2024

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS