Zedník

Název vzdělávacího programu: Zedník (Rekvalifikační vzdělávací program)

Délka vzdělávacího programu: 300 hodin

Vstupní požadavky na uchazeče: Min. základní vzdělání

Cílová skupina:

Nově vytvořený koncept celoživotního učení umožňuje získávat kvalifikaci různými cestami, a to v kterékoliv fázi života tak, aby jednotlivec co nejlépe využil svých dispozic. Uchazeči o vzdělávání mohou být nezaměstnaní lidé, lidé vyučení v jiných oborech nebo pracující v oboru stavebnictví, kteří již získali potřebné kompetence v praxi, ale nemají doklad o vzdělání. V souladu s uvedeným uchazeč nemusí některé moduly fyzicky absolvovat. Musí ale prokázat, že příslušnými kompetencemi disponuje (nechá se přezkoušet a modul se mu uzná).

Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro úspěšné vykonání zkoušek podle zákona 179/2006 Sb. a získání dílčí kvalifikace Zedník, která je východiskem pro jeho uplatnění v této profesi. Absolvent získá nové odborné a klíčové kompetence rozšiřující možnosti jeho uplatnění v profesním i soukromém životě.

Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

 • orientovat se ve stavebních výkresech a dokumentaci,
 • orientovat se v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty,
 • orientovat se v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty,
 • navrhovat pracovní postupy zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů,
 • navrhovat pracovní postupy omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek,
 • posuzovat kvalitu stavebních materiálů dostupnými prostředky,
 • vytyčovat konstrukční prvky při provádění zednických prací,
 • vypočítat spotřeby materiálu pro zdění a omítání,
 • provádět vícevrstvé omítky a jejich opravy,
 • provádět tenkovrstvé omítky a jejich opravy,
 • vyrábět maltu a čerstvý beton ze suchých směsí,
 • zdít nosné stěny, volně stojící nosné pilíře a příčky, včetně osazování a zazdívání zárubní,
 • provádět svislé konstrukce z betonu,
 • zhotovovat a osazovat výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě,
 • betonovat vodorovné konstrukce z betonu a železobetonu,
 • zdít jednovrstvé komíny,
 • stavět vícevrstvé komíny,
 • osazovat prefabrikáty montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť,
 • obsluhovat strojní zařízení pro zednické práce a omítkářské práce.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je to pracovník schopný samostatného provádění zednických prací. Je schopný realizovat stavbu nosných a výplňových zdí, příček, komínů a to s použitím různých stavebních materiálů. Absolvent je také připraven provádět základy, připravovat maltu a beton, provádět vnitřní a vnější omítky a opravy omítek. Je dále schopen umisťovat izolace proti vlhkosti a běžné tepelné izolace, provádět jednoduché obkladačské a kladečské práce. Orientuje se také ve strojích a zařízeních používaných na staveništích. Absolvent tohoto oboru nachází uplatnění při opravách a rekonstrukcích budov včetně jednoduchých sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky pro dělnické povolání řemeslného charakteru s důrazem na tradiční řemeslné činnosti v oblasti stavebnictví. Program poskytuje frekventantům odborné poznatky a dovednosti pro kompetentní vykonávání běžných zednických prací.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu

Obsah vzdělávacího programu je tvořen dle požadavků Národní soustavy kvalifikací, která definuje úplnou kvalifikaci Zedník příslušnými kvalifikačními standardy. Kvalifikační standardy jsou logicky uspořádány do 9 povinných modulů M1 – M9.

M1 Stavební materiály

Modul přináší frekventantům základní přehled o materiálech používaných ve stavební praxi, vysvětluje jejich vlastnosti a použití. Frekventant vzdělávacího programu získá přehled o keramických materiálech, pojivech, betonech, maltách, suchých maltových směsích, tmelech a lepidlech, přírodních nepálených materiálech, kovech, dřevu, plastech, materiálech pro izolace a střešních krytinách a jejich použití.

M2 Stavební výkresy

Obsah modulu poskytuje frekventantům vzdělávacího programu odborné vědomosti a dovednosti potřebné ke čtení výkresů stavebních konstrukcí a ke kreslení náčrtů podle platných norem. Účastník programu si v modulu osvojí odborné pojmy a získá orientaci v projektové dokumentaci staveb. Frekventant tvoří náčrty jednoduchých konstrukcí a čte stavební výkresy.

M3 Pracovní postupy ve stavebnictví

Modul vybaví frekventanty kompetencemi z oblasti pracovních postupů na stavbách. Seznamuje s jednotlivými částmi stavby, různými konstrukčními prvky a způsoby jejich návrhu i technologickými postupy provádění s návazností na použití nářadí, strojů a zařízení pro zednické práce. Frekventant se teoreticky připravuje na konkrétní provádění objektů pozemních staveb, které bude prakticky rozvíjeno a prohlubováno v praktické části modulu. Důraz je průběžně kladen na znalosti bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací.

M4 Zdění nosných stěn

Modul je stěžejní částí vzdělávacího programu. Frekventant navrhuje pracovní postupy pro zadané pracovní úkoly, počítá plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě, počítá spotřebu materiálů pro zdění. Provede přípravné práce pro zdění – výškové a polohové vytyčení konstrukce, organizuje pracoviště, zdí nosné stěny, osazuje zárubně.

M5 Omítkářské práce

Rovněž se jedná o stěžejní modul programu. Frekventant navrhuje pracovní postupy omítkářských prací, počítá teoretickou spotřebu materiálů pro omítání, měří odchylky podkladu a nevhodný podklad upravuje. Zhotovuje a osazuje omítníky, omítá stěnu jádrovou omítkou, upravuje její povrch štukováním a provádí povrchovou úpravu omítek.

M6 Strojní zařízení

Modul se věnuje mechanizačním prostředkům, strojům a zařízením používaným pro stavební práce na stavbách. Zahrnuje zařízení pro zemní a skalní práce, výrobu, dopravu a zpracování betonu a malt, dopravu a manipulaci stavebních materiálů, zařízení pro rekonstrukce a dokončovací práce. Frekventant získá kompetence z oblasti využívání strojního zařízení a také z oblasti údržby a provádění drobných oprav zařízení.

M7 Konstrukce z betonu a železobetonu

Modul je věnován pracovním operacím vykonávaným při zhotovování betonových a železobetonových konstrukcí. Frekventant je postupně seznámen s přípravou prostoru pro betonáž, vlastní betonáží včetně zhutňování a ošetřování betonu, zhotovováním a uložením výztuže. Pozornost je věnována svislým i vodorovným konstrukcím z betonu a železobetonu.

M8 Osazování prefabrikátů

Modul vybaví frekventanty kompetencemi především z oblasti pracovních postupů při osazování prefabrikátů. Frekventant je seznámen s výhodami a nevýhodami různých konstrukčních řešení, způsobem provádění pracovních operací, bezpečností a ochranou zdraví při osazování prefabrikátů.

M9 Komíny

Modul poskytne frekventantům informace o funkcích a rozdělení komínů a ventilačních průduchů, posoudí výhody a nevýhody různých konstrukčních a materiálových řešení. Seznámí frekventanta s jednotlivými částmi komínů, technickými a bezpečnostními požadavky na komíny, bezpečnostními riziky a prevencí a zejména postupy při vyzdívání komínového zdiva.

  

Bližší informace:
Ing. Mária Bašná, metodik CŽU
basna@stredni-skola.cz

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS