Profesní rozvoj pedagogů

Název projektu:   Profesní rozvoj pedagogů (Professional Development of Teachers)
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013887
Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Aktivity projektu:

 
2.III/18 c Využití ICT ve vzdělávání v SŠ - 32 hodin/32 týdnů  (2x)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.
 
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem  (12x)
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem, např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
 
2.III/3 Školní psycholog - personální podpora SŠ  (24x)
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory . Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy.
 
2.III/6  Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ  (24x)
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření  a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
 
2.III/7 j Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT (12x) (4x24hodin)
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
 
2.VIII/14 a  Klub pro žáky DM - čtenářský klub (4x)
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky domovů mládeže a internátů. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 
2.VIII/14 b  Klub pro žáky DM - klub zábavné logiky a deskových her  (4x)
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky domovů mládeže a internátů. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS