Zedník

Učební plán   FOTOGALERIE OBORU   Přijímací řízení  Stipendium

Kód a název oboru: 36-67-H/01 ZEDNÍK
Název ŠVP: Zedník  - obkladač, sádrokartonář
Zaměření: - - -
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání

  

Ke stažení:

Informace o přijetí Leták oborů Dny otevřených dveří

Naše tradice, Vaše budoucnost:
Úspěch letovických zedníků. Zazářili v republikové soutěži učňů 


Výběr z fotogalerií: Přednášky a workshopyPořádání soutěží pro školyOdborné exkurzeZávěrečné zkoušky


Možnosti uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní v povolání zedník jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatného provádění zednických prací. Je schopný realizovat stavbu s použitím různých stavebních materiálů. Orientuje se také ve strojích a zařízeních používaných na staveništích. Nachází uplatnění při opravách a rekonstrukcích budov včetně jednoduchých sanací vlhkého zdiva, zateplování budov, montáži sádrokartonových konstrukcí apod.

Charakteristika oboru:


Výuka oboru Zedník je zaměřena na oblast provádění zednických prací na pozemních stavbách při dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Charakteristika obsahu vzdělání:


Na výkon profese jsou žáci připravováni teoreticky v odborných předmětech technologie staveb, stavební materiály, poruchy a rekonstrukce staveb, mechanizace a provádění staveb, které jsou i nejdůležitější pro přípravu žáků k závěrečné zkoušce. Po praktické stránce jsou žáci připravováni v praktické výuce, která probíhá každý druhý týden v odborných dílnách nebo na pracovišti.

Profil absolventa:


Absolvent se orientuje ve stavebních výkresech a projektové dokumentaci, podle kterých je schopen realizovat stavbu nosných a výplňových zdí, příček, komínů, provádět základy, připravovat maltu a beton, provádět vnitřní a vnější omítky a opravy omítek. Umí umisťovat izolace proti vlhkosti a běžné tepelné izolace, provádět jednoduché obkladačské a kladečské práce. Orientuje se v základním zařízení staveniště, v používané stavební strojové technice a nářadí a v základní staveništní dokumentaci. Dovede si připravit svoje pracoviště a organizovat svoji práci na staveništi. Získá také přehled o možnostech dalšího odborného vzdělávání v daném oboru.

Zaměření oboru:


Obor Zedník je zaměřen na pozemní stavby v oblasti provádění staveb. Pozemní stavby zahrnují objekty pro bydlení, pro občanskou vybavenost, průmyslové a zemědělské stavby.

Zdravotní požadavky na uchazeče:


Zdravotně způsobilý ke vzdělávání v tomto oboru je uchazeč, který netrpí těmito onemocněními či zdravotními obtížemi:

  • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
  • prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
  • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
  • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
  • prognosticky závažné onemocnění srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž
  • prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy
  • prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu.

Na přihlášce ke vzdělávání je třeba potvrzení lékaře.

Možnosti dalšího vzdělávání:


Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze ho využít i pro případnou rekvalifikaci.

Způsob ukončení vzdělávání:


Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

-

1

1

2

Chemie

1

-

-

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Matematika

1

1

2

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Odborné kreslení

2

2

1

5

Stavební materiály

1

1

1

3

Technologie staveb

2

3

3

8

Poruchy a rekonstrukce staveb

-

2

-

2

Mechanizace a provádění staveb

1

1

-

2

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem základní dotace

24

27

29

80

Celkem disponibilní dotace

7

6

3

16

Celkem v ročníku

31

33

32

96

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS