Nástavbové studium - Podnikání

Studijní plán 2leté denní formy

FOTOGALERIE OBORU   Přijímací řízení

Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání
Vstupní předpoklady žáků: do studijního oboru mohou být přijati absolventi s výučním listem 
ve 3letém učebním oboru středních odborných učilišť
Délka a forma vzdělávání: 2 roky denní studium

    

  Leták oborů   Základní informace k přijetí na školu


Charakteristika oboru:


Vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání je koncipován jako dvouletý a umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.
Koncepce vzdělávacího programu (učebního plánu a učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů) vytváří prostor pro realizaci požadavků jednotlivých škol na doplnění profilu absolventa podle požadavků trhu práce v příslušném regionu a podle požadavků žáků

Klíčové dovednosti


Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům pružněji reagovat na potřeby trhu práce, na rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje. Všechny znalosti a zkušenosti vytvářejí předpoklady k pracovní a společenské seberealizaci.

Z hlediska významu klíčových dovedností pro studijní obor lze považovat za žádoucí rozvíjení:

 • komunikativních dovedností – zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně, přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informace získané četbou v rodném i cizím jazyce a elektronickou komunikací,
 • personálních a interpersonálních dovedností – zejména zvyšovat vlastní výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání a sebekontrolu, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,
 • dovedností řešit problémy a problémové situace – zejména identifikovat a analyzovat problémy, vybírat a navrhovat nejvhodnější optimální řešení daných situací, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci jejich řešení, rychle a efektivně problémy řešit,
 • dovedností numerické aplikace – zejména dovedností používat různé matematické postupy a metody důležité pro řešení praktických situací, pro určování odhadů a pravděpodobností výskytu určitých situací s využitím znalostí čtení grafů a diagramů,
 • dovedností využívat informační technologie – dovedností pracovat se základním softwarem PC, schopnost nalézat programy pro zefektivnění práce a přitom využívat různé informační zdroje v pracovním i mimopracovním životě, kriticky je posuzovat a umět zpracovávat konkrétní úkoly a projekty na PC.


Zdravotní požadavky na uchazeče


Studijní obor v uvedeném rozsahu ani předpokládaný profil budoucího uplatnění absolventa nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo rozsahu výuky nebo předpokládaného uplatnění.

Profil absolventa


Obecné vědomosti, dovednosti a postoje
Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

 • ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,
 • komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování,
 • uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti,
 • poznal jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,
 • respektoval lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a ctil jejich práva,
 • rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života,
 • využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání,
 • vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně,
 • dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů, včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení validity informačních zdrojů,
 • samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,
 • používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, k poznávání kulturního bohatství jiných národů i k vzájemnému porozumění a pochopení,
 • uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,
 • rozuměl vztahu člověka a přírody, jednal ekologicky podle principů udržitelného rozvoje,
 • chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty, jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,
 • usiloval o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,
 • uměl chránit zdraví a věděl, jak si počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

Odborné vědomosti a dovednosti
Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

 • rozuměl základním ekonomickým pojmům a uměl je aktivně používat,
 • chápal principy fungování tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání,
 • dovedl ručně a na počítači pořizovat a zpracovávat účetní doklady, účtovat ve finančním účetnictví,
 • orientoval se v soustavě daní a v jejich správě,
 • vedl daňovou evidenci u osob výdělečně činných,
 • z účetních výkazů zjišťoval informace o struktuře majetku a jeho zdrojích, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření,
 • přesně a rychle dovedl psát na klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou,
 • ovládal základní funkce operačního systému, pracoval s programy příslušenství Windows včetně práce s grafikou a s multimédii,
 • komunikoval pomocí elektronické pošty, vyhledával informace na internetu, ovládal práci s kancelářskou technikou,
 • vyhotovoval na počítači obchodní korespondenci v normalizované úpravě,
 • využíval znalostí právních norem a dovedl s nimi pracovat,
 • vyhledával příslušnou právní úpravu podnikání v zákonech nebo počítačových databázích,
 • uplatňoval znalosti práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele,
 • uplatňoval efektivní marketingové strategie, prováděl marketingový výzkum, sběr a analýzu dat,
 • dovedl pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit problémové situace a korigovat své jednání se spolupracovníky a zákazníky,
 • uměl vést jednání s obchodními partnery,
 • byl schopen doplňovat si průběžně znalosti s ohledem na změny v praxi,
 • dovedl pracovat podle principů udržitelného rozvoje.


Možnosti uplatnění absolventů


Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů
Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Studijní plán 2 leté denní formy studia

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

6

Anglický jazyk

3

3

6

Maturitní seminář

-

1

1

Občanská nauka

1

-

1

Komunikace

-

1

1

Matematika

3

3

6

Estetika

1

-

1

Tělesná výchova

2

2

4

Informační a komunikační technologie

2

2

4

Ekonomika podniku

3

3

6

Ekonomická praxe

1

-

1

Marketing a management

2

2

4

Právo

2

1

3

Základy podnikání

1

-

1

Účetnictví

3

4

7

Cvičení z účetnictví

1

1

2

Daně

-

2

2

Chod podniku

-

2

2

Písemná a elektronická komunikace

2

2

4

Psychologie

2

-

2

Celkem základní dotace

22

21

43

Celkem disponibilní dotace

10

11

21

Celkem v ročníku

32

32

64

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS