Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 (1. 9. 2017 až 31. 8. 2018)

 

1. Školní vyučování

První pololetí:                                     pondělí 4. září 2017 až středa 31. ledna 2018

Druhé pololetí:                       čtvrtek 1. února 2018 až pátek 29. června 2018

 

2. Prázdniny žáků a státní svátky

Podzimní prázdniny:               čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny:                sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018

(vyučování začne ve středu 3. ledna 2018)

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny:                      pondělí 5. února až neděle 11. února 2018

Velikonoční prázdniny:           čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Hlavní prázdniny:                   sobota 30. června 2018 až pátek 31. srpna 2018

Státní svátky:                          čtvrtek 28. září, sobota 28. října, pátek 17. listopadu,

neděle 24. až úterý 26. prosince, pondělí 1. ledna,

pátek 30. března, pondělí 1. dubna, úterý 1. května,

úterý 8. května. 

 

 

3. Vydávání vysvědčení

·         v posledním vyučovacím dnu každého pololetí, přičemž v prvním pololetí se vydává výpis z vysvědčení

·         žáci posledních ročníků učebních a studijních oborů ve druhém pololetí - v posledním vyučovacím dnu posledního týdne vyučování před zahájením závěrečné nebo maturitní zkoušky

4. Výcvikové kurzy žáků:

·         Adaptační pobyt žáků 1. ročníků: TU1, EP1 čtvrtek 7. září a pátek 8. září 2017, NV1 středa 6. září až pátek 8. září 2017

·         Lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků: pondělí 19. 2. 2018 až pátek 23. 2. 2018

·         Sportovně turistický kurz žáků 2. ročníků: pondělí 4. 6. 2018 až pátek 8. 6. 2018

 

5. Dny otevřených dveří a termíny třídních schůzek:

·         Dny otevřených dveří:            

středa 11. 10. 2017

sobota 25. 11. 2017

sobota 17. 2. 2018

 

·         Termíny třídních schůzek:     středa 22. 11. 2017

středa 18. 4. 2018

 

6. Přijímací řízení:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 platí zejména:

·         přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2017 pro 1. kolo přijímacího řízení;

·         přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;

·         uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

·         termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2018;

Umělecké obory: talentové zkoušky 1. kolo středa 3. ledna a čtvrtek 4. ledna 2018

Čtyřleté obory a nástavbové studium:

·         přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2018;

·         Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2017 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

·         Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2018.

·         Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2018.

·         Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

 

7. Ředitelské volno:

·         v 1. pololetí:   pátek 29. září 2017

·         pro 2. pololetí se ujasní dle provozních podmínek

 

8. Odborná praxe souvislá:

 

Třída

Termín

Třída

Termín

NSV1(N)

30. 4. 2018 - 11. 5. 2018

NV3(N)

30. 4. 2018 - 11. 5. 2018

NV2(N)

30. 4. 2018 - 11. 5. 2018

PO1

6. 11. - 10. 11. 2017

 

9. Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky

9.1. Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2018,

v podzimním zkušebním období pak od 3. září do 20. září 2018. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 3. dubna 2018.

V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/file/33527 a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-z?highlightWords=katalog+po%C5%BEadavk%C5%AF+2017%2F2018.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky

z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části, z nichž ředitel školy může volit pro konání maturitní zkoušky v jarním

a podzimním zkušebním období 2018, je zveřejněna zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-2.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období 2018 a do 25. června 2018 pro podzimní zkušební období 2018.

V jarním zkušebním období 2018 se žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání

 s maturitní zkouškou budou moci v souladu s vyhlášením pokusného ověřování účastnit konání výběrové zkoušky Matematika+. Zkouška je určena žákům, kteří zároveň podají přihlášku

k maturitní zkoušce v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ke zkoušce Matematika+ se budou žáci moci přihlašovat v termínu od 2. ledna do 15. ledna 2018 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na portálu https://vpz.cermat.cz.

 

 

 

 

 

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do 28. února 2018, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2018 pro jarní zkušební období a do 30. června 2018

pro podzimní zkušební období.

Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období

do 28. února 2018 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2018.

Jarní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2018. Písemné práce je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však

3. dubna 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2017 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2018; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2018. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2018. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.

Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2018.

Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se konají od 3. dubna 2018, popř. i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním,

 a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději

 do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu

vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka prostřednictvím informačního systému nejpozději do 15. června 2018.

Podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období od 3. září do 10. září 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději do 1. února 2018 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání do 15. srpna 2018; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají v kmenových školách v období od 11. září do 20. září 2018. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2018. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům.

Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 3. září do 20. září 2018. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Centrum zpřístupní ředitelům kmenových škol výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpřístupní Centrum řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka.

Komplexní informace o maturitní zkoušce naleznete na webových stránkách http://www.novamaturita.cz.

 

Třída

Termín praktické maturitní zkoušky

NSV4(N)

18. 4. - 20. 4. 2018

NSV4(S)

18. 4. - 19. 4. 2018

 

9.2. Závěrečné zkoušky:

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají

 v červnu 2018 v termínech stanovených ředitelem školy.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2018 v termínech stanovených ředitelem školy.

V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května 2018. Termín praktické zkoušky před 20. květnem může stanovit ředitel školy po projednání s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky se konají v září a prosinci 2018.

Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2018 krajský úřad, jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 15. března 2018.

V březnu a dubnu 2018 budou všem školám zpřístupněny jednotná zadání a související zkušební dokumentace na webovém portálu https://skola.novazaverecnazkouska.cz.

V lednu 2018 budou tamtéž zveřejněna zadání samostatných odborných prací.

V březnu 2018 školy obdrží metodickou příručku Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole, školní rok 2017/2018 (elektronicky).

 

Obor

Skupina

Písemná

Praktická

Ústní

TRUHLÁŘ

1

1.6.2018

4.6.2018 – 6.6.2018

19.6.2018

 

2

1.6.2018

7.6., 8.6. a 11.6.2018

19.6.2018

ELEKTRIKÁŘ

1

1.6.2018

4.6.2018

15.6.2018

 

2

1.6.2018

5.6.2018

15.6.2018

U. KERAMIK

1

21.5.2018

22.5.2018 -15.6.2018

22.6.2018

 

2

21.5.2018

 

 

  

10. Termíny porad úseků:

Porady vedení:                                   středy v lichém týdnu od 11,30 hodin

Ekonomický úsek:                               27.9.2017, 13.12.2017, 14.2.2018, 18.4.2018

Úsek technický:                                  čtvrtletně

Úsek teoretického vyučování:            první úterý v měsíci

Úsek praktického vyučování:             poslední středy v měsíci v 13.35 hod.

Úsek výchovy mimo vyučování:         úterý - první lichý týden v měsíci

 

11. Termíny a program schůzí pedagogické rady

·         listopad:

- hodnocení žáků 1. ročníků, úroveň vstupních testů

- hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 1. čtvrtletí školního roku, sjednocení TV a PV

- propagace školy před přijímacím řízením

- návrhy řešení - problémoví žáci, péče o talentované žáky - metodické komise, výchovný poradce

- příprava SOČ a Enersol

·         leden:

- uzavření prospěchu, chování a zameškaných hodin žáků za 1. pololetí školního roku

- příprava přijímacího řízení

- příprava maturitních a závěrečných zkoušek, SOČ, Enersol

- hodnocení kontrolních testů

·         duben:

- hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 3. čtvrtletí školního roku

- dokončení přípravy maturitních a závěrečných zkoušek

- stav přijímacího řízení

·         červen:

- uzavření prospěchu, chování a zameškaných hodin žáků za 2. pololetí školního roku

- hodnocení plnění úkolů ročního plánu

- hodnocení práce metodických orgánů

- hodnocení kontrolních testů

 

12. Poradenství, metodika, koordinace

12.1. Pověření učitelé:

Školní psycholog a výchovný poradce:                                             Mgr. Bc.Karel Hlavička

Školní metodik prevence:                                                                 PaedDr. Pavla Bojdová

Metodik informačních a komunikačních technologií,

koordinátor ICT– manažer a pedagog:                                            Ing. Lubomír Bašný

Koordinátorka tvorby ŠVP:                                                                Ing. Mária Bašná

Koordinátorka tvorby ŠAP:                                                                      Ing. Mária Bašná  

Koordinátorka enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty:     Mgr. Alena Opršalová

Koordinátorka marketingu školy:                                                     Mgr. Miroslava Vítková

 

12.2. Metodické komise:

Jsou tvořeny třídními učiteli, učiteli odborné výchovy příslušných tříd a vychovateli. Řeší základní otázky vzájemné spolupráce, sjednocují výchovnou činnost pedagogických pracovníků, hodnocení výchovných výsledků a působí k výměně poznatků, spolupracují s výchovným poradcem, metodiky, koordinátory a se školním psychologem. Průběžně během školního roku řeší všechny výchovné problémy, podávají návrhy na opatření ke zlepšení výchovné práce, zejména na jednání pedagogické rady (např. v souvislosti s udělením výchovných opatření žákům).

Metodické komise jednají vždy před jednáním pedagogické rady a dále z podnětu člena komise, nejméně však 2x za pololetí. Jejich činnost vychází ze zpracovaného plánu a o svých jednáních vedou stručný záznam. Odpovídá třídní učitel.

 

12.3. Předmětové komise:

Jsou tvořeny učiteli příslušné skupiny předmětů a předmětové komise odborných předmětů také učiteli OV příslušného oboru. Projednávají tematické plány, zajišťují jejich koordinaci a doplňování o nové poznatky, iniciují změny osnov v rámci povolené tolerance. Podílejí se na přípravě přijímacího řízení, závěrečných a maturitních zkoušek. Komise odborných předmětů zajišťují návaznost vzdělávání v teoretické a praktické části výuky.

Předmětové komise se scházejí v období přípravy tematických plánů, přijímacího řízení

a závěrečných (maturitních) zkoušek, dále vždy na návrh členů, předsedy, popř. dalších pedagogických pracovníků, minimálně však 3x ročně. Jejich činnost vychází ze zpracovaného plánu a o svých jednáních vedou stručný záznam. Odpovídá předseda.

 

Složení předmětových komisí:

Předmětová komise

předseda

Členové

1. Ekonomické předměty a odborné předměty oboru Prodavač

Ing. Jana Plchová

Ing. Ludmila Kintrová

Ing. Helena Marešová

Mgr. Zdeňka Stöhrová

Ing. Robert Suchánek

2. Dřevoobory

Ing. Lubomír Bašný

Ing. Mária Bašná

Ing. Marek Chládek

Ing. Tomáš Čermák

Aleš Herčík

Petr Dvořáček

Libor Špidlík

Josef Palinek

Jiří Toul

Ing. Hana Dostálová

3. Umělecká rada

Ak. soch. Lubomír Hluštík

 

Ak. soch. Petra Hluštíková

MgA. Štěpán Vrbický

MgA. Jitka Chrištofová

Jiří Brtnický

Klára Gonšorová

Bc. Martina Brtnická

Pavel Tejkal

4. Stavebnictví a elektroobory

Ing. Alena Tomková

 

Ing. Mikuláš Derňár

Karel Jakubec

Ing. Hana Dostálová

Milan Vykydal

5. Český jazyk a cizí jazyky

Mgr. Alena Opršalová

PaedDr. Pavla Bojdová

Mgr. Markéta Jurová

Mgr. Jarmila Kováčová

6. Společenské vědy

a tělesná výchova

Mgr. Jan Kala

 

Mgr. Jana Kotlanová

Ing. Jana Plchová

7. Přírodní vědy a ICT

 (M, F, Ch, BE)

Mgr. Miroslava Vítková

 

Ing. Robert Suchánek

Mgr. Alena Opršalová

Ing. Robert Suchánek

Ing. Hana Dostálová

 

 

 

 

 ORGANIZACE VÝUKY

 1. Organizace teoretické výuky

Třída

Učebna

Učební nebo studijní obor

Třídní učitel

Výuka v týdnu

Počet

k 1.9.

1. ročník

NSV1

U02

Nábytkářská a dřevařská výroba

Stavebnictví

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Ing. Hana Dostálová

S, L

28

TU1

U06

Truhlář

Umělecký keramik

Mgr. Alena Opršalová 

S

25

EP1

U07

Elektrikář – silnoproud

Prodavač

Mgr. Jana Kotlanová

S

25

PO1

U11

Podnikání – denní forma

Ing. Ludmila Kintrová

S, L

27

2. ročník

NVM2

U03

Nábytkářská a dřevařská výroba

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Mechanik elektrotechnik

Mgr. Miroslava Vítková

S, L

27

T2

U06

Truhlář

Ing. Tomáš Čermák

L

18

EP2

U07

Elektrikář – silnoproud

Prodavač

 

Ing. Mikuláš Derňár

L

27

PD2

U09

Podnikání – dálková forma

Ing. Jana Plchová

S,L

17

3. ročník

NV3

U12

Nábytkářská a dřevařská výroba

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Ak. soch. Lubomír Hluštík

S, L

21

T3

U10

 

Truhlář

 

Mgr. Jan Kala

S

14

EU3

U08

Elektrikář - silnoproud Umělecký keramik

Ing. Robert Suchánek

S

19

4. ročník

NSV4

U01

Nábytkářská a dřevařská výroba

Stavebnictví

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Ing. Alena Tomková

S, L

25

               

2. Přehled třídních a zastupujících učitelů

Třída

   Třídní učitel

Zastupující učitel

NSV1

Ing. Hana Dostálová

Ing. Alena Tomková

 

TU1

Mgr. Alena Opršalová

Ak. soch. Petra Hluštíková

EP1

Mgr. Jana Kotlanová

Ing. Robert Suchánek

PO1

Ing. Ludmila Kintrová

Ing. Jana Plchová

NVM2

Mgr. Miroslava Vítková

Mgr. Alena Opršalová

T2

Ing. Tomáš Čermák

Ing. Marek Chládek

EP2

Ing. Mikuláš Derňár

Mgr. Jan Kala

PD2

Ing. Jana Plchová

Mgr. Miroslava Vítková

NV3

Ak. soch. Lubomír Hluštík

Ak. soch. Petra Hluštíková

T3

Mgr. Jan Kala

Ing. Mikuláš Derňár

EU3

Ing. Robert Suchánek

Mgr. Jana Kotlanová

NSV4

Ing. Alena Tomková

 

Mgr. Miroslava Vítková

  

3. Organizace výchovy mimo vyučování (domov mládeže)

Jméno

Funkce

Výchovná skupina č.

Počet žáků

Bc.,Mgr. Karel Hlavička

Vedoucí vychovatel

                -                 

        -

Bc.,Mgr. Antonín Loukota

Vychovatel

1

17

Jitka Greifová

Vychovatelka

2

19

 

4. Organizace praktické výuky

Třída

Učebna

       Obor vzdělání

   Učitel OV/Praxe

Výuka

v týdnu

Počet

žáků

 

1. ročník – odborný výcvik

TU1

T1

Truhlář

Ing. Libor Špidlík

L

8

TU1

T2

Truhlář

Josef Palinek

L

9

TU1

LU

Keramik

Jiří Brtnický

L

7

EP1

P

Prodavač

Mgr. Zdeňka Stöhrová

L

9

EP1

LE, E2

Elektrikář

Milan Vykydal

L

9

EP1

LE, kovo

Elektrikář

Aleš Herčík

L

8

2. ročník - odborný výcvik

T2

T2

Truhlář

Josef Palinek

S

9

T2

S2

Truhlář

Petr Dvořáček

s

8

EP2

P

Prodavač

Mgr. Zdeňka Stöhrová

S

12

EP2

LE, E2

Elektrikář

Milan Vykydal

S

7+1

EP2

LE, kovo

Elektrikář

Aleš Herčík

S

7

3. ročník - odborný výcvik

EU3

E1

Elektrikář

Karel  Jakubec

L

7

EU3

LU

Keramik

Bc. Martina Brtnická

L

6

EU3

LU

Keramik

Pavel Tejkal

L

1

T3

S2

Truhlář

Petr Dvořáček

L

12+2

1. až 4. ročník – praxe maturitních oborů

NSV1

LU

Výt. zprac. keramiky

Bc. Martina Brtnická

S

7

NSV1

T1, T3

Nábytkářství

Ing. Libor Špidlík

S

10

NVM2

T1, T3

Nábytkářství

Ing. Libor Špidlík

S

11

NVM2

E1

Mechanik elektrotechnik

Karel Jakubec

S

8

NVM2

LU

Výt. zprac. keramiky

Klára Gonšorová

Podle rozvrhu

8

NV3

LU

Výt. zprac. keramiky

Klára Gonšorová

Podle rozvrhu

7

NV3

S1

Nábytkářství

Jiří Toul

S

15

NSV4

S1

Nábytkářství

Jiří Toul

S

9

NSV4

LU

Výt. zprac. keramiky

Jiří Brtnický

S

12

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS