Organizace školního roku

 

1.     Školní vyučování

První pololetí:                                      čtvrtek 1. září 2016 až úterý 31. ledna 2017

Druhé pololetí:                                    středa 1. února 2017 až pátek 30. června 2017

 

2.     Prázdniny žáků a státní svátky

Podzimní prázdniny:                          středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny:                           pátek 23. prosince 2016 až pondělí 2. ledna 2017

(vyučování začne v úterý 3. ledna 2017)

Jednodenní pololetní prázdniny:       pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny:                                 pondělí 13. března až neděle 19. března 2017

Velikonoční prázdniny:                     čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Hlavní prázdniny:                              sobota 1. července 2017 až pátek 1. září 2017

Státní svátky:                                     středa 28. září, pátek 28. října, čtvrtek 17. listopadu,

                                                           sobota 24. až pondělí 26. prosince, neděle 1. ledna,            

sobota 25. března, pondělí 17. dubna, pondělí 1. května,
pondělí 8. Května


                                       

3.     Vydávání vysvědčení

- v posledním vyučovacím dnu každého pololetí, přičemž v prvním pololetí se vydává výpis

  z vysvědčení

- žáci posledních ročníků učebních a studijních oborů ve druhém pololetí - v posledním vyučovacím  

  dnu posledního týdne vyučování před zahájením závěrečné nebo maturitní zkoušky

 

 

 

4.     Výcvikové kurzy žáků:

   Adaptační pobyt žáků 1. ročníků:

T1, EU1 středa 7. září a čtvrtek 8. září 2016

NV1 středa 7. září až pátek 9. září 2016                                                                               

   Lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníků:

pondělí 6. 2. 2017 až pátek 10. 2. 2017          

   Sportovně turistický kurz žáků 2. ročníků:

            pondělí 5. 6. 2017 až pátek 9. 6. 2017         

 

5.     Dny otevřených dveří a termíny třídních schůzek:  

Dny otevřených dveří:           středa  14. 9. 2016

                                               středa  2. 11. 2016

                                               sobota 26. 11. 2016

sobota 11. 2. 2017

 

 

 

Termíny třídních schůzek:   

            Čtvrtek 24. 11. 2016

            Čtvrtek 20. 4. 2017

 

             

6.     Přijímací řízení:                         

Proběhne v souladu s platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele, přihlášky do oborů
s talentovou zkouškou (UK, VZK) do 30. listopadu 2016, do ostatních oborů do 1. března 2017.

 

Plánované termíny:

Umělecké obory:                    1. kolo úterý 3. ledna a středa 4. ledna 2017

4- leté obory a nástavba:        1. kolo pátek 21. dubna a pondělí 24. dubna 2017

 

7.      Ředitelské volno:

 v 1. pololetí:

středa 14. září 2016,

pátek 23. září – jen pro ubytované žáky na Domově mládeže,

pátek 18. listopadu,

pro 2. pololetí se ujasní dle provozních  podmínek

 

8.     Odborná praxe souvislá:     

Třída

Termín

Třída

Termín

NV1(N)

15. 5. - 26. 5. 2017

NSV3(S)

2. 5. - 16. 5. 2017

NV2(N)

2. 5. - 16. 5. 2017

NSV3(N)

2. 5. - 16. 5. 2017

P2

7. 11 - 11. 11. 2016

 

 

 

 

9.     Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky

9.1. Maturitní zkoušky

Termíny maturitních zkoušek

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se koná podle ustanovení § 77 až § 82

školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

předpisů. V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2017,

v podzimním zkušebním období pak od 1. do 20. září 2017. Písemné zkoušky a praktické

zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 1. dubna 2017.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají podle schválených

katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných po 1. lednu 2016,

a to v těchto zkušebních předmětech: český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk,

ruský jazyk. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalogy-pozadavku-prozkouskyspolecne-casti-maturitni?lang=1 .

 

Jarní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny v období

od 2. května do 15. května 2017. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných

prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2016 a jednotné zkušební schéma pro konání

didaktických testů a písemných prací určí do 15. ledna 2017; tyto údaje zveřejní MŠMT

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2017. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitelka školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby

maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2017. Písemné zkoušky

a praktické zkoušky profilové části se mohou konat již od 1. dubna 2017.

 

 

Třída

Termín praktické maturitní zkoušky

NSV4(N)

19. 4. - 20. 4. 2017

NSV4(S)

19. 4. - 20. 4. 2017

 

V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitelka školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka prostřednictvím informačního systému nejpozději do 15. června 2017.

 

Podzimní zkušební období

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období od 1. září do 10. září 2017. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději do 1. února 2017 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání do 15. srpna 2017; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají v kmenových školách v období od 11. září do 20. září 2017. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2017. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům.

Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 20. září 2017. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Centrum zpřístupní ředitelům kmenových škol výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpřístupní Centrum řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka.

 

9.2.  Závěrečné zkoušky:

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu 2017 v termínech stanovených ředitelem školy.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2017 v termínech stanovených ředitelem školy.

V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května 2017. Termín praktické zkoušky před 20. květnem může stanovit ředitel školy po projednání s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu. edsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2017 krajský úřad, jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 15. března 2017.

V březnu a dubnu 2017 budou všem školám zpřístupněna jednotná zadání nové závěrečné zkoušky prostřednictvím webového portálu informačního systému NZZ_2.                                      

           

Obor

Skupina

Písemná

Praktická

Ústní

TRUHLÁŘ

1

5. 6.

6. 6., 7. 6., 8. 6.

20. 6.

2

5. 6.

9. 6., 12. 6., 13. 6.

21. 6.

 

Obor

Skupina

Písemná

Praktická

Ústní

ZEDNÍK

1

5. 6.

6. 6., 7. 6.

14. 6.

 

Obor

Skupina

Písemná

Praktická

Ústní

ELEKTRIKÁŘ

1

5. 6.

6. 6.

15. 6.

 

Obor

Skupina

Písemná

Praktická

Ústní

U. KERAMIK

1

19. 5.

23. 5. -  16. 6.

23. 6.

 

10.                         Poradenství, metodika, koordinace

 

10.1.Pověření učitelé:

 

Školní psycholog a výchovný poradce                                             Mgr. Bc.Karel Hlavička

Školní metodik prevence:                                                                 PaedDr. Pavla Bojdová

                                                                                                          Ing. Jan Pořízek

Metodik informačních a komunikačních technologií,

koordinátor ICT– manažer a pedagog:                                             Ing. Lubomír Bašný

Koordinátorka tvorby ŠVP:                                                             Ing. Mária Bašná

Koordinátorka enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty:    Mgr. Alena Opršalová

Koordinátorka marketingu školy:                                                     Mgr. Miroslava Vítková

 

10.2. Metodické komise:

 

     Jsou tvořeny třídními učiteli, učiteli odborné výchovy příslušných tříd a vychovateli. Řeší základní otázky vzájemné spolupráce, sjednocují výchovnou činnost pedagogických pracovníků, hodnocení výchovných výsledků a působí k výměně poznatků, spolupracují s výchovným poradcem, metodiky, koordinátory a se školním psychologem. Průběžně během školního roku řeší všechny výchovné problémy, podávají návrhy na opatření ke zlepšení výchovné práce, zejména na jednání pedagogické rady (např. v souvislosti s udělením výchovných opatření žákům).

 

     Metodické komise jednají vždy před jednáním pedagogické rady a dále z podnětu člena komise, nejméně však 2x za pololetí. Jejich činnost vychází ze zpracovaného plánu a o svých jednáních vedou stručný záznam. Odpovídá třídní učitel.

 

 

10.3. Předmětové komise:

 

     Jsou tvořeny učiteli příslušné skupiny předmětů a předmětové komise odborných předmětů také učiteli OV příslušného oboru. Projednávají tematické plány, zajišťují jejich koordinaci a doplňování

o nové poznatky, iniciují změny osnov v rámci povolené tolerance.  Podílejí se na přípravě přijímacího řízení, závěrečných a maturitních zkoušek. Komise odborných předmětů zajišťují návaznost vzdělávání

v teoretické a praktické části výuky.

 

     Předmětové komise se scházejí v období přípravy tematických plánů, přijímacího řízení

a závěrečných (maturitních) zkoušek, dále vždy na návrh členů, předsedy, popř. dalších pedagogických

pracovníků, minimálně však 3x ročně. Jejich činnost vychází ze zpracovaného plánu a o svých jednáních vedou stručný záznam. Odpovídá předseda.

 

 

 

Složení předmětových komisí:                                                        

 

              Předmětová komise

 

 

 

         Členové

Ekonomické předměty a odborné předměty oboru Prodavač

Ing. Jana Plchová

Ing. Ludmila Kintrová

Ing. Helena Marešová

Mgr. Zdeňka Stöhrová

Dřevoobory

Ing. Lubomír Bašný

Ing. Mária Bašná

Ing. Marek Chládek

Ing. Tomáš Čermák

Aleš Herčík

Petr Dvořáček

Libor Špidlík

Josef Palinek

Jiří Toul

Ing. Alena Tomková

Ing. Hana Dostálová

Umělecká rada

Ak. soch. Lubomír Hluštík

 

Ak. soch. Petra Hluštíková

MgA. Štěpán Vrbický

Jiří Brtnický

Klára Gonšorová

Zuzana Rozsypalová

Bc. Martina Brtnická

Odborné předměty oboru stavebnictví

a elektrooborů

Ing. Alena Tomková

 

Ing. Jan Pořízek

Ing. Mikuláš Derňár

Lenka Součková

Karel Jakubec

Radovan Jedlička

Ing. Hana Dostálová

Cizí jazyky

Mgr. Alena Opršalová

Mgr. Magdalena Hopjanová

Mgr. Alice Morrisová

Český jazyk a tělesná výchova

PaedDr. Pavla Bojdová

Mgr. Jan Kala

Mgr. Alena Opršalová

Předměty společenskovědní

(ON, Psy, PN, D)

Ing. Mikuláš Derňár

Mgr. Jan Kala

Ing. Mikuláš Derňár

Ing. Jana Plchová

Ing. Robert Suchánek

Předměty přírodovědné

 (M, F, Ch, BE)

Mgr. Jana Kotlanová

 

Mgr. Miroslava Vítková

Mgr. Alena Opršalová

Ing. Robert Suchánek

Komise ICT

Ing. Robert Suchánek

 

Mgr. Miroslava Vítková

Ing. Marek Chládek

 

 

C.   ORGANIZACE VÝUKY    

1.     Organizace teoretické výuky

Třída

Učebna

 Učební nebo studijní obor

   Třídní učitel

Výuka v týdnu

Počet

k 1.9.

1. ročník

NV1

U03 (H11)

Nábytkářská a dřevařská výroba

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Mgr. Miroslava Vítková

S, L

16

T1

U08(H104a)

Truhlář

 

Ing. Tomáš Čermák

S

18

EP1

U07(H103)

Elektrikář – silnoproud

Prodavač

Ing. Mikuláš Derňár

S

14

PD1

U11( H105b)

Podnikání – dálková forma

Ing. Jana Plchová

S, L

27

2. ročník

NV2

U12(OZE)

Nábytkářská a dřevařská výroba

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Ak. soch.Lubomír Hluštík

S, L

27

T2

U10(H105a)

Truhlář

Mgr. Jan Kala

S

14

EU2

U06(H102)

Elektrikář – silnoproud

Umělecký keramik

Ing. Robert Suchánek

S

22

P2

U09(H104b)

Podnikání

Mgr. Jana Kotlanová

S,L

14

3. ročník

NSV3

U01(H6)

Nábytkářská a dřevařská výroba

Stavebnictví

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Ing. Alena Tomková

 

S, L

25

TZ3

U06(H102)

 

Truhlář

Zedník

 

Ing. Marek Chládek

L

22

EU3

U07(H103)

Elektrikář - silnoproud Umělecký keramik

Mgr. Alena Opršalová 

L

21

4. ročník

NSV4

U02(H7)

Nábytkářská a dřevařská výroba

Stavebnictví

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

PaedDr. Pavla Bojdová

S, L

19

               

 

 

2.      Přehled třídních a zastupujících učitelů                    

Třída

   Třídní učitel

Týden

Učebna

Zastupující učitel

NV1

Mgr. Miroslava Vítková

S,L

U03 (H11)

Mgr. Alena Opršalová 

T1

Ing. Tomáš Čermák

S

U08(H104a)

Ing. Marek Chládek

EP1

Ing. Mikuláš Derňár

S

U07(H103)

Mgr. Jan Kala

PD1

Ing. Jana Plchová

S,L

U11( H105b)

Mgr. Miroslava Vítková

NV2

Ak. soch.Lubomír Hluštík

S,L

U12(OZE)

Ak. soch.Petra Hluštíková

T2

Mgr. Jan Kala

S

U10(H105a)

Ing. Mikuláš Derňár

EU2

Ing. Robert Suchánek

S

U06(H102)

Mgr. Jana Kotlanová

P2

Mgr. Jana Kotlanová

S,L

U09(H104b)

Ing. Robert Suchánek

NSV3

Ing. Alena Tomková

 

S,L

U01(H6)

Mgr. Miroslava Vítková

TZ3

Ing. Marek Chládek

L

U06(H102)

Ing. Tomáš Čermák

EU3

Mgr. Alena Opršalová 

L

U07(H103)

Ing. Mikuláš Derňár

NSV4

PaedDr. Pavla Bojdová

S,L

U02(H7)

Ing. Alena Tomková

 

 

 

  1. Organizace výchovy mimo vyučování  (domov mládeže)   

 

Jméno

Funkce

Výchovná skupina č.

Počet žáků

Bc.,Mgr. Karel Hlavička

Vedoucí vychovatel

                -                 

        -

Bc.,Mgr. Antonín Loukota

Vychovatel

1

 

Jitka Greifová

Vychovatelka

2

 

 

 

 

 

4.     Organizace praktické výuky                                     

                                     

Třída

Učebna

       Obor vzdělání

   Učitel OV/Praxe

Výuka

v týdnu

Počet

žáků

 

1. ročník – odborný výcvik

T1

T1

Truhlář

Bc. Libor Špidlík

L

9

T1

T2

Truhlář

Josef Palinek

L

9

EP1

P

Prodavač

Mgr. Zdeňka Stöhrová

L

7

EP1

LE, E2

Elektrikář

Lenka Součková

L

9

2. ročník - odborný výcvik

T2

S1

Truhlář

Jiří Toul

L

7

T2

S2

Truhlář

Petr Dvořáček

L

7

EU2

LU

Keramik

Bc. Martina Brtnická

L

6

EU2

E1

Elektrikář

Karel Jakubec

L

7

EU2

E2

Elektrikář

Lenka Součková

L

4

3. ročník - odborný výcvik

TZ3

T2

Truhlář

Josef Palinek

S

7

TZ3

S2

Truhlář

Petr Dvořáček

S

7

TZ3

Z

Zedník

Radovan Jedlička

S

9

EU3

LU

Keramik

Jiří Brtnický

S

7

EU3

E2

Elektrikář

Lenka Součková

S

5

EU3

E1

Elektrikář

Karel Jakubec

S

6

1. až 4. ročník – praxe

NV1

LU

Výt. zprac. keramiky

Klára Gonšorová

Podle rozvrhu

7

NV1

T1, T3

Nábytkářství

Bc. Libor Špidlík

S

9

NV2

T1, T3

Nábytkářství

Bc. Libor Špidlík

S

18

NV2

LU

Výt. zprac. keramiky

Klára Gonšorová

Podle rozvrhu

7

NSV3, NSV4

T1, T3

Nábytkářství

Bc. Libor Špidlík

S

16

NSV3

LU

Výt. zprac. keramiky

Jiří Brtnický

L

11

NSV4

LU

Výt. zprac. keramiky

Zuzana Rozsypalová

Podle rozvrhu

4

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS