Truhlář

Učební plán ZDE   FOTOGALERIE OBORU   Přijímací řízení  PORTFOLIO OBORU

Kód a název oboru: 33-56-H/01 TRUHLÁŘ
Název ŠVP: Truhlář
Zaměření: Výroba nábytku
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání

Úspěchy dřevooborů s fotografiemi (11MB)
Úspěchy školy v odborných soutěžích dřevooborů

  

Ke stažení:

Informace o přijetí Leták oborů Dny otevřených dveří


Naše tradice, Vaše budoucnost: Úspěch letovických truhlářů a zedníků. Zazářili v republikové soutěži učňů

Nabízíme zakázkovou výrobu nábytku, stavebně truhlářských výrobků a drobných dřevěných staveb.


Výběr z fotogalerií: Přednášky a workshopyPořádání soutěží pro školyOdborné exkurzeZávěrečné zkoušky


Možnosti uplatnění absolventa:


Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventovi uplatnění především při výkonu povolání truhlář po krátkém zapracování v široké oblasti zpracování dřeva např. ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků apod. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

Charakteristika oboru:


Vzdělávací program Truhlář připravuje absolventa na dělnická povolání řemeslného charakteru s důrazem na tradiční řemeslné činnosti v oblasti zpracování dřeva, zejména výroby nábytku. 

Obsah vzdělávání:


Obsah vzdělávacího programu rozvíjí všeobecné a odborné vzdělání žáka. Strukturu vzdělávacích předmětů tvoří všeobecně vzdělávací předměty, např. český jazyk, cizí jazyk, práce s textem a komunikace, matematika, informační a komunikační technologie a dále odborné předměty, např. technické kreslení, konstrukce, nauka o materiálech, výrobní zařízení, technologie, ekonomika a odborný výcvik. Na odborný výcvik je kladen mimořádný důraz a je vykonáván na vhodně vybavených pracovištích pod vedením kvalifikovaných odborníků.

Profil absolventa:

Absolvent zhotovuje v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky a ostatní výrobky oboru, čte technické výkresy a schémata, umí znázornit graficky formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku, zvolit pro výrobu vhodné materiály a pro danou výrobní operaci vhodné nářadí, pomůcky, nástroje, a také s nimi umí pracovat. Volí vhodné stroje a zařízení používané v oboru, obsluhuje je, seřizuje a provádí běžnou údržbu nástrojů, strojů a zařízení. Dodržuje stanovené technologické postupy.

Zaměření oboru:

Výroba nábytku

Zdravotní požadavky na uchazeče:


Zdravotně způsobilý ke vzdělávání v tomto oboru je uchazeč, který netrpí těmito onemocněními či zdravotními obtížemi:

  • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
  • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
  • prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací
  • prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických
  • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování prognosticky
  • závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy závažné poruchy sluchu
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu.

Na přihlášce ke vzdělávání je třeba potvrzení lékaře.

Možnosti dalšího vzdělávání:


Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze ho využít i pro případnou rekvalifikaci.

Způsob ukončení vzdělávání:


Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.


 

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

-

1

1

2

Chemie

1

-

-

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Matematika

1

1

2

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Technické kreslení

2

-

-

2

Konstrukce

-

3

1

4

Nauka o materiálech

2

2

2

6

Výrobní zařízení

1

2

-

3

Technologie

1

2

2

5

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem základní dotace

24

28

28

80

Celkem disponibilní dotace

7

5

4

16

Celkem v ročníku

31

33

32

96

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS