Stavebnictví - pozemní stavby

Studijní plán   FOTOGALERIE OBORU   Přijímací řízení

Kód a název oboru: 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
Vhodný: pro chlapce i dívky
Název ŠVP: Pozemní stavby
Zaměření: Pozemní stavby
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání

  

Ke stažení:

Leták oborů Dny otevřených dveří


Výběr z fotogalerií: Exkurze do NSC BrnoPoslední zvonění S4Týden stavebnictví a bydlení 2013Šerpovací maturitní plesVýlet a exkurze třídy S3


Charakteristika oboru:


Výuka oboru Stavebnictví je zaměřena na oblast zajišťování a posuzování přípravy a realizace staveb, na navrhování a projektování jednoduchých staveb pozemního stavitelství včetně vypracování projektové dokumentace i s použitím grafických programů.

Charakteristika obsahu vzdělání:


Obor Stavebnictví charakterizují odborné předměty: pozemní stavby, stavební konstrukce, projektování staveb, stavební mechanika, ekonomika, rozpočtování a kalkulace, mechanizace a provádění staveb. Tyto předměty jsou důležité pro přípravu žáků k profilové části ústní maturitní zkoušky ze stavebních konstrukcí, pozemních staveb a k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů (stavební konstrukce a projektování staveb). Na společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka případně matematiky je žák připravován ve všeobecných předmětech.

Profil absolventa:


Absolvent oboru Stavebnictví zná základní technické požadavky na navrhování bytových staveb a staveb základního občanského vybavení a aplikuje je při projektování i realizaci těchto staveb. Je schopen vypracovat projektovou dokumentaci jednoduché stavby pozemního stavitelství a technicky i technologicky správně zvolit stavební materiály, prvky a konstrukce s ohledem na ekologickou a ekonomickou stránku návrhu. Umí vypracovat orientační propočet stavby a položkový rozpočet. Je schopen řídit realizaci staveb pozemního stavitelství, koordinovat a zadávat úkoly jednotlivým pracovníkům. Je schopen vést příslušnou technickou a provozní dokumentaci související s výstavbou v rámci pozemního stavitelství a zajistit inženýrskou činnost související s předinvestiční a investiční fází stavby. Umí provést a vyhodnotit geodetická zaměření, geologické průzkumy apod. Má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o možnostech dalšího odborného vzdělávání v daném oboru.

Zaměření oboru:


Obor Stavebnictví je zaměřen na pozemní stavby v oblasti projektování a provádění staveb. Pozemní stavby zahrnují objekty pro bydlení, pro občanskou vybavenost, průmyslové a zemědělské stavby, základy inženýrských sítí a staveb.

Zdravotní požadavky na uchazeče:


Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, na přihlášce ke vzdělávání není třeba potvrzení lékaře.

Možnosti uplatnění absolventa:
Absolventi se uplatní v sektoru stavebnictví, kde mohou vykonávat zaměstnání v oblasti přípravy, projektování pozemních staveb, inženýrské činnosti a realizace stavby, dále v oblasti státní správy, správy budov a v průmyslovém sektoru zaměřeném na výrobu stavebních hmot. Také je možnost jejich uplatnění v obchodních firmách zaměřených na prodej stavebního materiálu a služeb.

Možnosti dalšího vzdělávání:


Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách. Absolvent studijního oboru se může dál vzdělávat v pomaturitním studiu inovačního nebo specializačního charakteru na VOŠ. Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru i různá školení a kurzy. Dle svého zájmu a schopností může absolvent po příslušné přípravě na SOU ve zkrácené době přípravy vykonat závěrečnou zkoušku z řemeslných dovedností a získat výuční list.


 

Studijní plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

1

-

-

-

1

Biologie a ekologie

-

1

-

-

1

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

Ekonomika

-

-

1

2

3

Deskriptivní geometrie

2

2

-

-

4

Projektování staveb

2

2

2

4

10

Rozpočtování a kalkulace

-

-

-

2

2

Odborné kreslení

2

2

-

-

4

Dějiny architektury

1

1

-

-

2

Stavební materiály

3

-

-

-

3

Stavební mechanika

-

1

2

1

4

Stavební konstrukce

-

-

4

4

8

Geodézie

-

1

2

-

3

Mechanizace a provádění staveb

-

-

3

-

3

Pozemní stavby

3

4

3

3

13

Poruchy a rekonstrukce staveb

-

-

2

-

2

Inženýrské stavby

-

-

-

2

2

CAD systémy

-

2

2

-

4

Maturitní seminář

-

-

-

1

1

Celkem základní dotace

31

29

28

27

115

Celkem disponibilní dotace

0

2

6

5

13

Celkem v ročníku

31

31

34

32

128

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS