Školská rada

 Informace o školské radě

Školský zákon ( z.č. 561/2004 Sb., §§ 167 a 168 ) zavádí školskou radu jako povinný orgán u základních, středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů, jehož účelem je umožnit účast zřizovatele, zletilých žáků, zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy na správě a chodu školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, v našem případě je to Jihomoravský kraj, který zároveň stanoví počet jejích členů. Zřizovatel stanovil počet členů na 6, přičemž 2 členy zřizovatel jmenuje, 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Co činí školská rada ?

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Dne 16. 9. 2014 proběhly volby do školské rady Masarykovy střední školy Letovice s tímto výsledkem: 

zvolení zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Mgr. Martina Marvanová, učitelka
 • Mgr. Bc. Antonín Loukota, vychovatel
 • Ing. Marek Chládek, učitel

zvolení zástupci žáků a zákonných zástupců:

 • Lucie Vršecká, studentka
 • Roman Kougl, zák. zástupce žáka
 • Věra Janků, zák. zástupce žáka

zástupci jmenovaní zřizovatelem dne 29. 1. 2015:

 • Mgr. Ivana Kvapilová
 • Mgr. Karel Pecháček
 • Ing. Jiří Bělehrádek

V Letovicích dne 19. 2. 2015


Členové

1.  Mgr. Ivana Kvapilová  jmenován zřizovatelem
2.  Mgr. Karel Pecháček  jmenován zřizovatelem
3.  Ing. Jiří Bělehrádek  jmenován zřizovatelem
4.  Mgr. Mgr. Martina Marvanová   zvolena
5  Mgr. Bc. Antonín Loukota  zvolen
6.  Ing. Marek Chládek  zvolen
7.  Lucie Vršecká  zvolena
8.  Roman Kougl  zvolen
9.  Věra Janků  zvolena

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS