Elektrikář

Učební plán   FOTOGALERIE OBORU   Přijímací řízení  Stipendium

Kód a název oboru: 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ
Název ŠVP: Elektrikář
Zaměření: Silnoproud
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání

  

Ke stažení:

Informace o přijetí Leták oborů Dny otevřených dveří


Charakteristika oboru:


Vzdělávací program připravuje vysoce kvalifikované pracovníky pro výkon povolání elektrikáře, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v servisní, montážní a údržbářské činnosti na elektrických zařízeních a v živnostenském podnikání. Základním cílem vzdělávacího programu je propojení získaných vědomostí a dovedností ve výše uvedených oblastech s praxí při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí.

Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a laboratořích a z odborného výcviku realizovaného ve školních dílnách nebo na provozních pracovištích apod. V některých případech se při výuce třída dělí v souladu s platnými předpisy (např. cizí jazyky, laboratorní cvičení předmětu elektrotechnická měření, odborný výcvik).

Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci závěrečnou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon pracovních činností v oblasti elektrotechnických rozvodů a zařízení, v servisní, údržbářské a montážní praxi, případně po zapracování jako vedoucí techničtí pracovníci. Uplatnění mohou nalézt i v příbuzných oborech.

Profil absolventa:


V odborné složce vzdělávání je žák připraven k tomu, aby:

 • se orientoval v technických principech využívání a rozvodu elektrické energie;
 • rozlišoval při práci bezpečnostní a kvalifikační specifika pro práci a obsluhu na elektrických zařízeních;
 • uměl zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace elektrické obvody vždy v souladu s platnými normami a předpisy;
 • byl připraven na instalaci elektrických sítí venkovního i kabelového vedení;
 • rozuměl funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů, uměl provádět základní druhy elektrotechnických měření, volit optimální metodu měření a vyhodnotit naměřené hodnoty v souladu s požadavky na měření;
 • rozuměl údajům v technické dokumentaci, dovedl schematicky zobrazit prvky a obvody;
 • dovedl se orientovat ve funkčních, přehledových, výrobních a montážních výkresech dbal na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb;
 • chápal bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem;
 • dodržoval příslušné předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy a zásady;
 • byl zvyklý používat osobní ochranné a pracovní prostředky dle platných předpisů;
 • uměl uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu;
 • získal základní dovednosti ve způsobech technického zobrazování, dovedl se orientovat ve strojírenských a stavebních výkresech;
 • byl schopen se trvale přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky.

Uplatnění absolventa:


Absolvent je připraven k výkonu činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, montáži, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny, apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby a oprav elektrických zařízení. Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky dle právních předpisů (vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Možnosti dalšího vzdělávání:


Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze ho využít i pro případnou rekvalifikaci.

Podmínky pro přijetí:


Úspěšné ukončení základní školy, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Způsob ukončení vzdělávání:


Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

-

1

1

2

Chemie

1

-

-

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Matematika

1

1

2

4

Cvičení z matematiky

-

1

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Elektrotechnika

-

2

-

2

Základy elektrotechniky

3

-

-

3

Elektrotechnická měření

1

1

3

5

Technická dokumentace

1

-

-

1

Elektrické stroje a přístroje

-

2

-

2

Elektronika

-

1

-

1

Elektrotechnologie

-

1

-

1

Silnoproudá zařízení

-

1

-

1

Rozvodná zařízení

-

-

2

2

Průmyslové a domovní instalace

-

-

1

1

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem základní dotace

29

18

33

80

Celkem disponibilní dotace

1

15

0

16

Celkem v ročníku

30

33

33

96

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS