Umělecký keramik

Učební plán   FOTOGALERIE OBORU   Přijímací řízení

Kód a název oboru: 82-51-H/04 UMĚLECKÝ KERAMIK
Vhodný: pro chlapce i dívky
Název ŠVP: Keramik
Zaměření: - - -
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání

 

Ke stažení:

Informace o přijetí Leták oborů Dny otevřených dveří


Charakteristika oboru:


Školní vzdělávací program připravuje absolventy pro tradiční rukodělnou uměleckořemeslnou činnost v oblasti zpracování keramických materiálů. Studium je vhodné pro chlapce i dívky.

Profil absolventa:
Absolventi jsou schopni:

 • se orientovat v dějinách umění a využívat znalostí tradiční i moderní uměleckořemeslné tvorby při pracovní a výtvarné činnosti,
 • pracovat s výkresovou dokumentací,
 • používat nářadí a nástroje při zpracování materiálu, 
 • ovládat pracovní postupy na strojích používaných ve výrobě keramiky, 
 • sestavovat a upravovat surovinové směsi podle schválených receptur, 
 • dodržovat technologii zhotovování výrobků z různých druhů materiálů, 
 • ovládat ruční vytváření, modelování i zhotovování sádrových forem a modelů, 
 • zvládat vytáčení na hrnčířském kruhu, vylévání do sádrových forem a zdobící techniky.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní v povolání umělecký keramik. Zhotovuje užitková i dekorativní autorská díla (hrnky, talíře, mísy, džbány, kachle, zahradní keramika aj.) jak modelovaná, tak točená na hrnčířském kruhu. 
Jako kvalifikovaný pracovník může vykonávat následující práce:

 • příprava keramické suroviny a pracovní hmoty
 • vytváření a tvarování na hrnčířském kruhu, modelování
 • sušení a pálení keramických výrobků 
 • výroba sádrových forem a pomůcek pro výpal, 
 • glazovat, engobovat a zdobit keramiku

Možnosti uplatnění najde v soukromém podnikání, stejně tak i v malých provozovnách jako návrhář, technolog a sádrař. Může se uplatnit v oblasti obchodování i při vlastní umělecko-výtvarné činnosti -  zhotovuje vlastní návrhy keramických výrobků, které prezentuje a prodává na výstavách a v galeriích.

Podmínky pro přijetí:


Úspěšné ukončení základní školy, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, splnění podmínek přijímacího řízení, jehož součástí je talentová zkouška z malby, kresby a modelování.

Podmínky pro přijetí:


Tříletý učební obor je ukončen jednotnou státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v oboru umělecký keramik, keramička.

Absolventi mohou pokračovat v maturitním 2 nebo 3-letém nástavbovém studiu.

 

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Komunikace

1

-

-

1

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Chemie

1

-

-

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Matematika

1

1

2

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Dějiny umění

-

3

2

5

Výtvarná výchova

2

2

2

6

Technologie

3

3

2

8

Fotografování

2

-

-

2

Technologická dokumentace

-

-

1

1

Odborný výcvik

15

16

16

47

Celkem základní dotace

30

31

22

83

Celkem disponibilní dotace

3

1

12

16

Celkem v ročníku

33

32

34

99

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS