Nábytkářská a dřevařská výroba

Studijní plán ZDE    FOTOGALERIE OBORU   Přijímací řízení   PORTFOLIO OBORU

Kód a název oboru: 33-42-M/01 NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA
Vhodný: pro chlapce i dívky
Název ŠVP: Nábytkářství
Zaměření: Nábytkářství, Interiérová tvorba
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání

Úspěchy dřevooborů s fotografiemi (11MB)
Úspěchy školy v odborných soutěžích dřevooborů

    

Naše tradice, Vaše budoucnost:
Náš nábytkář mezi desítkou nejlepších v mezinárodní soutěži v počítačové grafice

Ke stažení:
Leták oborů Dny otevřených dveří


Výběr z fotogalerií: Šerpovací maturitní plesExkurze nábytkářů na veletrhPoslední zvoněníPořádání soutěží pro základní školy Přednášky a workshopy,  Aktivity v Týdnu stavebnictví a bydlení


Charakteristika oboru:


Vzdělávací program Nábytkářství připravuje absolventa pro technické funkce celé oblasti zpracování dřeva se širokým odborným základem, zejména pro oblast kusové i sériové výroby nábytku včetně čalouněného.

Charakteristika obsahu vzdělání:


Obsah vzdělávacího programu rozvíjí všeobecné a odborné vzdělání žáka. Strukturu vzdělávacích předmětů tvoří všeobecně vzdělávací předměty, jako např. český jazyk, cizí jazyk, práce s textem a komunikace, matematika, fyzika, informační a komunikační technologie apod., a dále odborné předměty, např. technické kreslení, deskriptivní geometrie, odborné kreslení, konstrukce nábytku, AUTO CAD, interiérová tvorba, stavební truhlářství, nábytkové umění, nauka o materiálech, výrobní zařízení, technologie, čalounictví a praxe. Profil absolventa: Absolvent vytváří komplexní návrhy interiérů bytů, včetně bytových doplňků, pracuje s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, vypracovává a čte konstrukční a technologickou dokumentaci, zná základní a pomocné materiály, polotovary, posuzuje jejich vlastnosti, správně je volí a používá, dbá na jejich hospodárné a ekologické využívání a likvidaci po skončení jejich životnosti. Absolvent má přehled o strojích a zařízeních, nástrojích, technologických a pracovních postupech výroby a umí posoudit vhodnost jejich použití, sestavuje technologické postupy výroby, pracuje se speciálními aplikačními programy a uplatňuje zásady řízení a organizace provozu.

Zaměření oboru:
Nábytkářství, Interiérová tvorba

Zdravotní požadavky na uchazeče:


Zdravotně způsobilý ke vzdělávání v tomto oboru je uchazeč, který netrpí těmito onemocněními či zdravotními obtížemi: přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. Na přihlášce ke vzdělávání je třeba potvrzení lékaře.

Možnosti uplatnění absolventa:


Absolvent najde uplatnění zejména ve středně technických funkcích v odvětví dřevozpracující výroby zejména v oblasti nábytkářství, např. jako vedoucí a přípravář výroby, plánovač, mistr, referent v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. Uplatnit se může i jako technolog, konstruktér a návrhář, nebo jako operátor ve všech oblastech výroby. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

Možnosti dalšího vzdělávání:


Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách. Absolvent studijního oboru se může dál vzdělávat v pomaturitním studiu inovačního nebo specializačního charakteru na VOŠ. Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru i různá školení a kurzy. Dle svého zájmu a schopností může absolvent po příslušné přípravě na SOU ve zkrácené době přípravy vykonat závěrečnou zkoušku z řemeslných dovedností a získat výuční list.

 

Studijní plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

-

-

-

2

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

1

-

-

-

1

Biologie a ekologie

-

1

-

-

1

Matematika

3

3

3

3

12

Nábytkové umění

-

-

2

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

-

5

Ekonomika a řízení provozu

-

-

2

2

4

Technické kreslení

3

-

-

-

3

Deskriptivní geometrie

-

2

-

-

2

Odborné kreslení

-

2

-

-

2

Konstrukce nábytku

-

2

3

-

5

AutoCad

-

1

2

-

3

Interiérová tvorba

-

-

-

4

4

Stavební truhlářství

-

-

-

2

2

Nauka o materiálech

2

2

2

-

6

Výrobní zařízení

2

3

-

-

5

Technologie

2

2

4

4

12

Čalounictví

-

-

2

2

4

Praxe

4

4

3

3

14

Maturitní seminář

-

-

-

1

1

Celkem základní dotace

26

29

21

22

98

Celkem disponibilní dotace

5

5

12

8

30

Celkem v ročníku

31

34

33

30

128

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS