Prodavač, Prodavačka

Učební plán ZDE  Přijímací řízení    FOTOGALERIE OBORU

Kód a název oboru: 66-51-H/01 PRODAVAČ
Vhodný: pro chlapce i dívky
Název ŠVP: Prodavač
Zaměření: Prodavač - aranžér
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání

  

Ke stažení:

Informace o přijetí Leták oborů Dny otevřených dveří


Výběr z fotogalerií: ,  Přednášky a workshopy,  Pořádání soutěží pro školy,  Odborné exkurze,  Závěrečné zkoušky


Charakteristika oboru:

Absolvent(ka) se uplatní ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách, ale i v rámci samostatné podnikatelské činnosti v oblasti obchodu. Prodavač je kvalifikovaný pracovník, který vykonává příslušné obchodně provozní činnosti na úrovni obchodní jednotky při použití vhodného a vybavení a systémů. Je v přímém kontaktu se zákazníky a dodavateli. Absolvent je schopen plnit pracovní úkoly spojené s vystavením, přípravou zboží k prodeji, prodejem zboží různého sortimentu a se zajišťováním služeb souvisejících s prodejem zboží. Absolvent může najít uplatnění v obchodně provozních funkcích na veletrzích a prodejních výstavách.

Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů (64-41-L/524 Podnikání). 

 

Profil absolventa:

 • připravuje a upravuje zboží k prodeji, předvádí zboží zákazníkovi
 • poskytuje kvalifikovanou poradenskou činnost a nezbytné informace zákazníkovi
 • ovládá prodej zboží různého sortimentu, včetně vystavení a zpracování prodejní dokumentace (záručních listů, stvrzenek…), balení zboží různými způsoby včetně dárkového balení
 • provádí odběr a přejímku zboží, včetně kontrol záruční doby (resp. doby použitelnosti nebo minimální trvanlivosti)
 • zvládá skladování a ošetřování zboží podle jeho sortimentu
 • přijímá objednávky zákazníků a zajišťuje jejich vyřízení, udržuje a posiluje kontakty se zákazníky i dodavateli
 • provádí fyzickou i účetní inventuru zboží a obalů
 • manipuluje se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží
 • přesně dělí, váží, měří a balí zboží, dodržuje přesné určení ceny zboží
 • provádí kalkulace ceny a vyúčtování tržeb
 • ovládá základní propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží jak v prodejnách, tak ve výkladních skříních
 • pracuje s pokladnami a pokladními systémy, přijímá hotovostní i bezhotovostní platby
 • zná nové možnosti v oblasti úhrad nákupů zboží zákazníky elektronickou cestou
 • poskytuje efektivní služby zákazníkům, vyřizuje dotazy, stížnosti a reklamace na prodávané zboží v souladu s platnou legislativou
 • vypracovává písemnosti spojené s nákupem a prodejem zboží, vede doklady o dodavatelských i zákaznických reklamacích
 • zvládá marketingovou koncepci prodeje
 • komunikuje kulturně, na odborné výši se zákazníkem jak v rodném, tak i minimálně v jednom cizím jazyce
 • při jednání se zákazníkem dbá na zásady slušného chování a volí individuální přístup k zákazníkovi s ohledem na standardy uplatňované v rámci EU
 • získává informace o nových druzích zboží, informuje o něm zákazníky a zboží uvádí do prodeje
 • má reálnou představu o kvalitě své práce, pracuje svědomitě a pečlivě, snaží se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupuje k důvodné kritice a odstraňování vzniklých nedostatků
 • má základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, posuzuje a zjišťuje možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání
 • jedná ekonomicky v osobním i pracovním životě, pracuje hospodárně a snaží se o loajálnost v pozici zaměstnance
 • dodržuje obecné a pro obor specifické zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí
 • řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracuje podle stanovených technologických postupů
 • pracuje v týmu, přispívá k upevňování interpersonálních vztahů a adekvátně jedná s lidmi
 • organizuje si účelně práci a pracoviště a udržuje na něm pořádek a čistotu
 • sleduje vývojové trendy oboru v rámci systému celoživotního vzdělávání
 • pracuje v souladu s platnou legislativou a platnými normami a standardy v daném oboru.

Zaměření oboru:

Aranžér

Zdravotní požadavky na uchazeče:

Zdravotně způsobilý ke vzdělávání v tomto oboru je uchazeč, který netrpí těmito onemocněními či zdravotními obtížemi:

 • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
 • prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
 • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu

Na přihlášce ke vzdělávání je třeba potvrzení lékaře.

Možnosti uplatnění absolventa:

Absolvent(ka) se uplatní ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách, ale i v rámci samostatné podnikatelské činnosti v oblasti obchodu. Prodavač je kvalifikovaný pracovník, který vykonává příslušné obchodně provozní činnosti na úrovni obchodní jednotky při použití vhodného a vybavení a systémů. Je v přímém kontaktu se zákazníky a dodavateli. Absolvent je schopen plnit pracovní úkoly spojené s vystavením, přípravou zboží k prodeji, prodejem zboží různého sortimentu a se zajišťováním služeb souvisejících s prodejem zboží. Absolvent může najít uplatnění v obchodně provozních funkcích na veletrzích a prodejních výstavách.

Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů (64-41-L/524 Podnikání).

Možnosti dalšího vzdělávání:


Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze ho využít i pro případnou rekvalifikaci.

Způsob ukončení vzdělávání:


Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.


 

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Anglický jazyk

2

2

2

6

Propagace

-

1

1

2

Estetika, tvorba a prezentace

1

-

-

1

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

2

4

Fyzika

-

1

-

1

Chemie

1

-

-

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Hospodářský zeměpis

-

1

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

1

1

1

3

Daňová evidence

-

-

2

2

Obchodní provoz

1

1

1

3

Zbožíznalství

2

2

2

6

Psychologie prodeje

-

2

-

2

Písemná elektronická komunikace

2

2

-

4

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem základní dotace

30 

 30

 20

80 

Celkem disponibilní dotace

 1

 4

 11

16

Celkem v ročníku

31

34

31

96

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS