O škole

Proč zvolit Masarykovu střední školu Letovice?

Protože Vám nabízí:

 • dlouholetou tradici a zkušenosti s výukou
 • kvalifikovaný, stabilizovaný a tvůrčí kolektiv pedagogických pracovníků
 • velmi dobré materiální zázemí pro teoretickou i praktickou část výuky
 • individuální přístup k žákům
 • uplatňování moderních aktivizačních metod ve výuce
 • spojení výhod stabilní středně velké školy s jejím umístěním v menším městě, kde se neprojevuje takové množství negativních vlivů na žáky jako ve velkých aglomeracích
 • velmi dobré dopravní spojení
 • možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a kvalitní stravování
 • možnost seberealizace žáků ve volném čase (Středoškolský klub - člen asociace středoškolských klubů ČR, nabídka zájmových kroužků a dalších akcí)
 • možnost zapojení do řady různých typů přehlídek a soutěží
 • propracovaný systém spolupráce pedagogů s kvalifikovaným výchovným poradcem, preventisty sociálně-patologických jevů a školním psychologem
 • úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami
 • úzká spolupráce s rodiči žáků v rámci Sdružení rodičů a přátel školy i individuálně
 • okamžité řešení výukových i výchovných problémů, trvalé uplatňování výchovného a preventivního programu školy
 • možnost účasti na zahraničních akcích
 • využívání informačních technologií ve výuce: software pro tvorbu grafických bitmapových a vektorových dokumentů, software pro vizualizaci interiérů, účetní software, nejpoužívanější kancelářské programy, software pro tvorbu konstrukční přípravy výroby CAD, statické posouzení konstrukcí, kalkulační software, apod. Dále je využívána řada výukových programů. Škola má tři velké počítačové učebny.
 • bezplatný přístup všech žáků k Internetu a k využívání počítačů i mimo výuku
 • získání Europasu jako dodatek k dokladům o dosaženém vzdělání
 • pro žáky tříletých a čtyřletých oborů možnost získat k výučnímu listu Certifikát Hospodářské komory ČR
 • pro absolventy tříletých učebních oborů možnost pokračovat ve studiu v denním nástavbovém studiu
 • možnost získat stipendium za kvalitní učební výsledky u oboru Zedník
 • klidné a vlídné prostředí

Teoretická výuka

probíhá pod vedením zkušených učitelů v učebnách budov školy. K žákům je uplatňován individuální přístup, zvláštní péče je věnována jak talentovaným žákům, tak i žákům, kteří mají ve výuce problémy. Všichni žáci školy procházejí výukou ovládání osobních počítačů v dobře vybavených počítačových učebnách. Spolupráce učitelů a učitelů odborného výcviku, aplikovaná výuka všeobecně-vzdělávacích předmětů a návaznost teorie s praxí je samozřejmostí. Kromě výuky je pozornost pedagogů zaměřena také na oblast výchovy. Škola má zpracovaný Výchovný program, který zahrnuje péči o žáky všech oborů a ročníků a jehož cílem je jednak předání poznatků z různých oblastí (např. zdravotní výchova a poskytnutí první pomoci, rodinná výchova, sexuální výchova, společenské chování, oblast prevence drogových závislostí atp.), a dále komplexní výchovné působení, které zahrnuje vše, co si představujeme pod pojmem „slušný člověk“.

Po stránce materiálně technického zázemí je Masarykova střední škola Letovice moderní střední škola, která díky mnoha rekonstrukcím a nově zbudovaným prostorám , poskytuje nejen funkční, ale i velmi příjemné prostředí pro výuku.

 • 15 kmenových učeben školy navozuje estetické a klidné výukové prostředí

 • Škola má tři počítačové učebny s přístupem k internetu, kde probíhá výuka všech vyučovaných oborů v celé řadě výukových programů, zejména v rámci ekonomických  a odborných předmětů oboru Stavebnictí, Nábytkářství i Podnikání. Jsou to např. programy AutoCAD, v kancelářský software Office, psaní deseti prsty s nácvikem rychlosti a přesnosti psaní, vizualizační programy např. 3D studio MAX, účetní programy Pohoda a řada dalších.

 • Oblíbenými prostorami studentů jsou tělocvična a velmi dobře vybavená posilovna, kde tráví nejen hodiny tělesné výchovy, ale rádi si přijdou zacvičit a zahrát míčové hry i v zájmových kroužcích

 • Studenti oboru Stavebnictví využívají při laboratorních cvičeních stavební laboratoř a rýsovnu, kde zhotovují nejprve stavební výkresy na stavebních prknech a po zvládnutí základů přecházejí k jejich rýsování v programech používaných ve stavebních firmách

 • V jazykových učebnách se studenti učí anglický jazyk

 • Učebna fyziky  z projektu "Oranžová učebna" společnosti ČEZ slouží také jako fyzikální a chemická laboratoř

 • Učebne OZE - pro výuky obnovitelných zdrojů energií, enviromentálního a ekologického zaměření oborů je vybavená funkčními modely OZE zdrojů.

 • Studenti ekonomických oborů začínají s desetiprstovou hmatovou stupnicí v učebně psaní strojem a po jejím zvládnutí ji aplikují na klávesnici počítače.

Praktická výuka

je realizována především ve vlastních odborných učebnách a dílnách školy, částečně i na smluvních pracovištích, ale vždy s dostatečným materiálním vybavením a pod vedením kvalifikovaných a zodpovědných učitelů odborného výcviku a instruktorů. V prvních ročnících učebních oborů žáci získávají základní dovednosti ze svého oboru, učí se v rámci cvičných prací manuální zručnosti a základům řemesla. Od druhého ročníku probíhá výuka formou odborného výcviku, kde se žáci pod vedením učitelů odborného výcviku učí samostatně pracovat na jednotlivých zakázkách a ovládat potřebné stroje a výrobní zařízení. Zde už skutečně vyrábí či opravují výrobky pro zákazníky a za svoji práci pobírají určitou formu mzdy, její výše je závislá na kvalitě jejich práce. O úrovni a kvalitě získaných řemeslných dovedností absolventů školy svědčí každoroční zájem ze strany zaměstnavatelů.

Mimoškolní výchova - nabídka využívání volného času


Každoročně je žákům školy nabízena možnost smysluplného trávení volného času. Vybrat si mohou z celé řady zájmových kroužků, záleží jen na jejich zájmu. Středoškolský klub při škole kromě toho organizuje pro žáky návštěvy kulturních představení a pořádá společenské akce. Jeho nabídka se týká všech žáků, denně dojíždějících i ubytovaných v domově mládeže. Kvalifikovaní a zkušení vychovatelé nahrazují ubytovaným žákům péči rodičů. Dohlížejí na pravidelnou přípravu do výuky a jsou také schopni s touto přípravou pomáhat, kontrolují docházku žáků do školy a do dílen, starají se o náležitou úroveň bydlení, stravovaní i trávení volného času. Spolupracují se všemi pedagogickými pracovníky školy i s rodiči. Úzkou a pravidelnou spolupráci všech tří složek výuky a výchovy žáků zajišťují a koordinují metodické orgány (předmětové a metodické komise), jejichž členy tvoří učitelé, mistři odborného výcviku a vychovatelé.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS