Titulní stránka

Úvod:
Naše škola připravuje pro trh práce absolventy učebních a studijních oborů. Vzhledem k rostoucí nezaměstnanosti absolventů středních škol se naše škola se rozhodla připravit projekt nazvaný „Podpora mobility na trhu práce v rámci zemí EU“. Předpokládaný přínos projektu spočívá v rozvoji jazykových schopností, v podpoře orientace v cizojazyčném prostředí, získání podstatných informací o požadavcích na trhu práce v rámci zemí EU, které žákům umožní lepší mobilitu a adaptaci na trhu práce.

Zaměření projektu:
Spolu s partnerskou organizací z Velké Británie jsme se rozhodli umožnit žákům rozvoj jejich jazykových schopností přímo v anglicky mluvící zemi. Tato země byla vybrána s ohledem na požadavky trhu, které spočívají v požadavku na znalost anglického jazyka. Obsahem tohoto projektu bude získávání a zpracovávání informací o možnostech a požadavcích, týkající se možnosti uplatnění na trhu práce v zemích EU, získávání a rozvoj jazykových schopností, podpora adaptace na pobyt v cizojazyčném prostředí, akceptace a přijmutí cizích kultur a rozvoj tolerance vůči jinak žijícím lidem.

Aktivity projektu

Jsou následující :
 • vyhledání a zpracování dat o požadavcích trhu práce v zemích EU,
 • prezentace zjištěných údajů ze sledované oblasti v AJ,
 • realizace odborné přednášky na výše uvedenou problematiku,
 • získávání informací o možnostech a podmínkách trhu práce ve spolupráci s hostitelskými rodinami,
 • prezentace výsledků projektu žákům SOŠ a SOU Letovice, ale i ostatním návštěvníkům internetových stránek,
 • rozvoj jazykových schopností.

O projektu - Více

Vyhlášený: Jihomoravským krajem
Podstata projektu:
Projekt slouží k podpoře činnosti škol ze strany Jihomoravského kraje v souladu s těmito právními předpisy a dokumenty:

 • zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

I. Cíle Dotačního programu
Rozvoj lidských zdrojů – podporou spolupráce a partnerství právnických osob na území JMK vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále také školy a školská zařízení) se zahraničím a rozvojem jazykových znalostí žáků a studentů.

II. Příjemci dotace
Střední školy a vyšší odborné školy zapsané v rejstříku škol, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

III. Předmět dotace
Dotace se školám poskytuje na neinvestiční výdaje při realizaci vlastních mezinárodních projektů realizovaných v průběhu daného roku.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti mezinárodních projektů (příprava a realizace dvou a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty škol):
 • jazykové pobyty,
 • studijní pobyty a praxe,
 • výměnné pobyty,
 • dofinancování projektů programu COMENIUS, LEONARDO, TANDEM, MLÁDEŽ V AKCI.

Dotaci lze použít zejména na úhradu (vztahuje se na výdaje hostitelské i hostující strany – žáků a studentů vč. pedagogického doprovodu):
 • stravování a ubytování,
 • dopravy,
 • cestovních náhrad,
 • pojištění a víz,
 • nákladů na reciproční pobyt na území JMK (doprava, vstupné apod.),
 • nákupu materiálu a služeb potřebných k zajištění akce, které se spotřebují v průběhu projektu (ne nářadí, fotoaparáty, výpočetní technika apod.).