Vzdělávací seminář

„PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPOR ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ“

pro studenty a zástupce z přihlášených škol se uskutečnil

15. prosince 2010 v RVC při SOŠ a SOU - MŠP Letovice.

Tohoto setkání se zúčastnily studenti a učitelé ze škol v JmK. Hlavním tématem semináře bylo seznámit přítomné s organizací soutěže, jejími cíly, pravidly a způsobem hodnocení jednotlivých prací. Zároveň si účastníci vyměnili své názory na danou problematiku.

Studentům odprezentoval svou práci na téma Vodní elektrárny - Tři soutězky verzus Křetínka účastník národního kola Enersol 2010 Pavel Mahút ze SOŠ a SOU – MŠP Letovice.

Součástí semináře byla také velmi poutavá dvouhodinová přednáąka s prezentací o větrných elektrárnách. Přednáąejícím byl pan Ing. Jiří Špičák z České společnosti pro větrnou energii.

Foto z přednášky

Česká společnost pro větrnou energii

Následovala přednáška Ing. Jaroslava Doskočila spojená s prohlídkou energetického systému školy založeného na spalování biomasy, kogeneraci energie zemního plynu, fotovoltaických článcích a slunečních kolektorech.

Krajské kolo

7. ročníku ENERSOL 2011

Sedmý ročník environmentálního vzdělávacího programu Enersol 2011 zahájila v prostorách letovického zámku, ředitelka hostitelské školy JUDr. Sylvie Ducháčková.

SOŠ a SOU – MŠP Letovice, která je Regionálním vzdělávacím centrem pro Jihomoravský kraj, pořádala 15. února 2011 na letovickém zámku ve spolupráci se Vzdělávací agenturou Kroměříž a Jihomoravským krajem již 7. ročník přehlídky žákovských projektů na téma využívání obnovitelných zdrojů, úspory energií a snižování emisí ENERSOL 2011. Přehlídka se konala pod osobní záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška.

Cílem projektu je zvýšit povědomí nejen žáků, ale i veřejnosti o spotřebě energií a možnosti využívání obnovitelných zdrojů v domácnostech i ve firmách. Žáci ve svých projektech zařazených do hlavní kategorie upozornili jak na nové trendy, tak na zdroje, které jsou již účelně využívány v praxi. A tak se v letošní přehlídce objevila témata biodomy, sruby, pasivní a nízkoenergetické domy, větrná energie, fotovoltaika, využívání biomasy, kam s odpadem z organické výroby, tepelná čerpadla, snižování emisí v dopravě, úspory energií v bytech a domech atd.

Jednotlivé prezentace zaujaly nejen hodnotící porotu a cílovou skupinu žáků a pedagogů, ale i zástupce firem a veřejnosti. Jak to tedy všechno dopadlo a kdo bude reprezentovat Jihomoravský kraj v národním kole?

Fotofrafie z akce

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA ENERSOL 2011
HLAVNÍ KATEGORIE


1. místo
Vladimír HOLÍK, Ondřej GRYC
Kam s opadem z organické výroby
koordinátor: Ing. Ivo Hamerník
Střední škola informatických technologií a sociální péče, Purkyňova 97, Brno


2. místo
Veronika VAŠKOVÁ
Biodomy
koordinátorka: Ing. Hana Němcová
SOŠ a SOU – MŠP Letovice


3. místo
Stanislav KOZEL
Úspory energií v bytech a domech
koordinátorka: Mgr. Zdenka Ottová
SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Trnkova 113, Brno


4. místo
Michal KRAVEC
Snižování emisí v dopravě – Znojmo
koordinátor: Ing. Pavel Vávra
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19


5. místo
Eva KOVAŘÍKOVÁ
Bydlení ve srubu
koordinátorka: Ing. Hana Němcová
SOŠ a SOU – MŠP Letovice


6. místo
Václav HASOŇ
Fotovoltaická elektrárna Kunštát
koordinátorka: Ing. Hana Němcová
SOŠ a SOU – MŠP Letovice

Tito studenti vytvořili reprezentační tým Jihomoravského kraje, včetně náhradníka a postoupili do národního kola projektů Enersol 2011.

DOPROVODNÁ KATEGORIE a poznámky k akci

Zástupci naší školy se určitě neztratili. V hlavní kategorii se z dvanácti hodnocených projektů ještě umístil na 7. místě Lukáš Zouhar, Tepelné čerpadlo Kotvrdovice, koordinátorka Alena Doskočilová a na 9. místě Jana Tomanová, Větrné elektrárny Žipotín, koordinátorka Ing. Hana Němcová.

Součástí přehlídky byla i kategorie vedlejší, kde své kvality představili žáci z oblasti tvorby výukových pomůcek, videoprojekce a poezie. Vítězkami se staly žákyně ze Střední pedagogické školy z Boskovic Kateřina Škrabalová a Denisa Daňková se Sborníkem poezie, koordinátorka Mgr. Hana Šperková a na druhém místě se umístil zástupce SOŠ a SOU – MŠP Letovice Filip Müller s videoprojekcí Kotel na biomasu VESKO, koordinátor Ing. Marek Chládek.

Všichni účastníci přehlídky byli odměněni věcnými dary, za což náleží poděkování sponzorům celé akce Jihomoravskému kraji, městu Letovice, firmám Mat-el, s. r. o. Letovice, ČKD Engineering, a. s., Blansko, Eltrans Letovice, s. r. o. a Barvy a laky Teluria, s. r. o. Skrchov.

Přejeme hodně úspěchů v národní přehlídce, která se koná 24. – 25. března 2011 v Jihlavě.

V národním kole jsou v hlavní kategorii prezentovány projekty postupující z prvního a druhého místa. Ostatní členové skládají odborný test, který je součástí celkového hodnocení kraje v rámci České republiky. Vzory testů lze najít ve Sborníku Enersol 2007.

V případě, že na projektu spolupracovalo více tvůrců, národního kola se z kapacitních důvodů zúčastní pouze jeden.

NÁRODNÍ KONFERENCE

Jihlava, 24. - 25. 3. 2011
v Dělnickém domě v Jihlavě

Foto z národní konference 2011

Národní kolo 7. ročníku ENERSOL 2011 probíhalo dva dny a zúčastnili se jej zástupci z 10 krajů ČR: Hlavní město Praha, kraj Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Karlovarský, Vysočina a Zlínský.

Text o Národní konferenci (pdf)

První den, po zahájení finále, si zástupci jednotlivých regionálních center vylosovali pořadí prezentujících. Ing. Doskočil vylosoval číslo deset. Následně byla sestavena porota ze zástupců samosprávných krajů a odborníků na OZE. JmK zastoupila Eva Kovaříková ze SOŠ a SOU – MŠP Letovice se svým projektem Bydlení ve srubu. Práce byla zaměřena jak na výstavbu srubu a použité materiály, tak na ekonomickou analýzu nákladů. Součástí práce byl zajímavý rozhovor s majitelem srubu, který si celý objekt postavil svépomocí. Eva zvládla prezentaci i otázky, které kladla odborná porota na výbornou. Z deseti krajů skončila na 4. místě.

Odpoledne zástupci z jednotlivých krajů skládali odborný test. Ten byl sestaven ze 40 odborných otázek na témata související s obnovitelnými zdroji energie a životním prostředím. Jihomoravský kraj zastupoval Stanislav Kozel ze SOŠ strojírenské a elektrotechnické Brno a zástupci ze SOŠ a SOU – MŠP Letovice Veronika Vašková, Václav Hasoň a Lukáš Zouhar. Studenti prokázali vynikající teoretické znalosti a skončili na 3. místě s celkovým počtem 1763 body. Ve stejné době proběhly prezentace z vedlejší kategorie, kde barvy kraje hájily Kateřina Škrabalová a Denisa Daňková ze Střední pedagogické školy Boskovice. Se svým sborníkem básní všechny přítomné zaujaly a sklidily zasloužený potlesk.

Večer byl pro studenty a pedagogický doprovod pronajat jihlavský Aqua park a zástupci škol a regionálních center z jednotlivých krajů se účastnili zasedání Asociace Enersol.

Po přestávce následovaly projekty z hlavní kategorie. Tentokrát porota mohla posuzovat výkony studentů, kteří se umístili v krajských kolech na prvním místě. Jihomoraváky zastupovali studenti ze SŠITSP Brno, Purkyňova Vladimír Holík a Ondřej Gryc s projektem Kam s odpadem z organické výroby? Jejich prezentace byla velmi přesvědčivá a výstižná. Bohužel zklamala technika a prezentujícím se nenačítaly obrázky. Přesto, že v krajských kolech probíhala kategorie hlavní a tvůrčí odděleně, na národní úrovni byly obě spojeny, což mělo vliv na celkové hodnocení.

Po zpracování výsledků výpočtovým střediskem proběhl slavnostní ceremoniál, vyhodnocení jednotlivých kategorií a byla sestavena družstva České republiky pro mezinárodní finále. Mezinárodního kola, které se koná v Liberci, se účastní Vladimír Holík, Ondřej Gryc, Veronika Vašková a Eva Kovaříková.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍHO KOlA ENERSOL 2011


Foto z národní konference 2011

Mezinárodní konference ČR

Liberec, 14. - 15. 4. 2011

Dvoudenního setkání studentů, ředitelů středních škol, odborníků z praxe a významných osobností se kromě zástupců z deseti krajů České republiky zúčastnily delegace studentů a pedagogů z Rakouska, Německa, Polska a Slovinska.

Konference, která se konala v konferenčním sále Krajského úřadu v Liberci, byla zahájena vystoupením pěveckého sboru a slavnostními fanfárami. Úvodního slova se ujal ředitel pořadatelské SOŠ a Gymnázia Liberec Ing. Zdeněk Krabs, který seznámil přítomné s programem konference. Zdar celé akci vyjádřil ve svém vystoupení Ing. Petr Špirhanzl z MŠMT a další významní hosté.

Následoval slavnostní nástup a představení reprezentačních druţstev jednotlivých států a členů odborné poroty. Pět zástupců z krajů ČR a zástupci ostatních států EU si vylosovali pořadí svých vystoupení. První den bylo odprezentováno pět projektů. Členkami reprezentačního týmu ČR byly studentky SOŠ a SOU – MŠP Letovice Eva Kovaříková a Veronika Vašková a studenti ze SŠITSP Brno, Purkyňova Vladimír Holík a Ondřej Gryc s projektem „Kam s odpadem z organické výroby“, kteří také svoji práci prezentovali. Ostatní členové skládali odborný test.

Pro všechny studenty a pedagogogický doprovod byl připraven doprovodný program v Aqua parku Babylon, kde byli také všichni účastníci ubytováni. Zde mohli studenti i pedagogický doprovod vyuţít krásného areálu a při společném večeru vzájemně prohloubit své jazykové znalosti. Dá se říci, ţe všichni našli společnou řeč.

Druhý den byly představeny zbývající projekty, přičemţ projekty zahraničních účastníků byly překládány do českého jazyka. Mezi nejzajímavější patřily práce studentů z ČR, zejména projekt studenta ze Ţďáru nad Sázavou „Stirlingův motor“. Velkou pozornost sklidili i studenti ze Slovinska se svojí elektrotříkolkou, kterou mnoho přítomných vyzkoušelo přímo na místě. A výsledek? Dá se říci, ţe nebylo vítězů ani poraţených.

Dva dny strávené v Liberci pro přítomné znamenaly nejen soutěţní přehlídku nejlepších studentských prací z jednotlivých států, ale také setkání se zástupci stání správy a samosprávy, osobní rozhovory se zástupci firem a navázání nového přátelství

Mezinárodní konference SR

Trnava, 02. – 03. 5. 2011

Dvoudenního setkání studentů, ředitelů středních škol a významných osobností ze Slovenské republiky se zúčastnila i padesátičlenná delegace z České republiky. Jihomoravský kraj zastupovali vedoucí regionálního centra Ing. Jaroslav Doskočil, Alena Doskočilová, Ing. Hana Němcová a studentky SOŠ a SOU – MŠP Letovice Eva Kovaříková a Veronika Vašková.

Účastníci konference byli přijati zástupci města v zasedací síni trnavské radnice. Poté následovala prohlídka tohoto krásného města. Večer členové jednotlivých týmů skládali znalostní test, který sestavili odborníci z Ministerstva ţivotního prostředí Slovenska. Přestoţe některé odborné výrazy ve slovenštině činily našim studentům problémy, zvládli jej na výbornou a své kolegy porazili.

Velké finále se konalo v krásném historickém prostředí Smolenického zámku, kde 12 nejlepších studentů z obou republik prezentovalo své práce. Barvy ČR mimo jiné hájila Veronika Vašková se svojí prací na téma „Biodomy“ a sklidila obrovský potlesk. V silné konkurenci obsadila celkově 5. místo

Související fotoalba

Dokumenty k tisku