Vzdělávací seminář

„PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPOR ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ“

pro studenty a zástupce z přihlášených škol se uskutečnil

15. prosince 2009 v RVC při SOŠ a SOU - MŠP Letovice.

Tohoto setkání se zúčastnilo 59 studentů a pedagogických pracovníků z 8 škol JmK. Hlavním tématem semináře bylo seznámit přítomné s organizací soutěže, jejími cíly, pravidly a způsobem hodnocení jednotlivých prací. Zároveň si účastníci vyměnili své názory na danou problematiku.

Studentům odprezentoval svou práci na téma Pasivní dřebostavba účastník národního kola Enersol 2009 Petr Fučík ze SOŠ a SOU – MŠP Letovice.

Součástí semináře byla zajímavá přednáška zástupců Masarykovy university Brno Mgr. Michala Hejče a RNDr. Karla Kiszy na téma Využití mapových a deliberačních nástrojů evropského projektu FEED v rámci programu environmentálního vzdělávání ENERSOL 2010 doplněná názornou ukázkou.

Odkaz na projekt FEED je
http://ontosearch.ics.muni.cz/feed

Následovala přednáška Ing. Jaroslava Doskočila spojená s prohlídkou energetického systému školy založeného na spalování biomasy, kogeneraci energie zemního plynu, fotovoltaických článcích a slunečních kolektorech.

Krajské kolo

6. ročníku ENERSOL 2010

se uskutečnilo na zámku v Letovicích 16. února 2010. Organizátorem bylo RVC při SOŠ a SOU - MŠP Letovice pod osobní záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška

ve spolupráci s národní kanceláří projektu ENERSOL a vzdělávací agenturou Kroměříž.

Šestý ročník environmentálního vzdělávacího programu Enersol 2010 zahájila v prostorách letovického zámku, ředitelka hostitelské školy JUDr. Sylvie Ducháčková. Podporu myšlence celého projektu vyjádřili ve svých projevech Mgr. Ivo Polák, člen rady JmK; Mgr. Radek Procházka, starosta města Letovice; Ing. Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚOV; Ing. Jiří Herodes, vedoucí národní kanceláře projektu; Ing. Josef Mikulášek, zástupce ČKD Engineering, a. s. Celé soutěži byli přítomni další významní hosté a zástupci firem zabývajících se využíváním obnovitelných zdrojů energie.

Mezi školy, které se tohoto ročníku zúčastnily patřila již tradičně SOŠ a SOU – MŠP Letovice, dále Střední odborná škola informatiky a spojů z Brna, SOŠ a SOU Znojmo, SOŠ technická a SOU Znojmo, Střední pedagogická škola Boskovice, SOŠ a SOU SaE Brno, SOŠ obchodní a SOU řemesel Moravský Krumlov a Střední škola informačních technologií a sociální péče Brno. Oproti loňskému ročníku se do této studentské aktivity zapojily dvě nové školy.

Náplní celého dne byly prezentace studentských prací, výměny názorů a zkušeností jednotlivých studentů a jejich pedagogů na téma „Úspory energií, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě“. Přítomní měli možnost nahlédnout do všech přihlášených prací, včetně nejúspěšnějších prací z přecházejících ročníků.

Z důvodu zapojení se co nejširšího okruhu škol bez ohledu na školní programy, vyhlásili pořadatelé také tzv. doprovodnou kategorii bez určení zadání. Podmínkou této kategorie byl vztah odevzdaného projektu k obnovitelným zdrojům energie, a tak se zde byl např. prezentován výukový program pro mateřské školy. Celkem se Enersolu 2010 v Jihomoravském kraji zúčastnilo 69 studentů se 46 projekty.

Odborná porota, kde zasedli zástupci z řad pedagogů, kvalifikovaných odborníků, zástupci firem i bývalých studentů, měla nelehký úkol, vybrat šestičlenné družstvo JmK do národního kola a postupující z doprovodné kategorie. Jednotlivá témata byla velmi zajímavá a inspirující pro všechny zúčastněné. Odborná porota i zástupci firem se shodli, že kvalita prací, znalosti a vystupování studentů má rok od roku vzrůstající úroveň, což bylo velmi kladně hodnoceno.

Na závěr se přítomní zúčastnili zámeckého rautu a prohlídky areálu letovického zámku.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA ENERSOL 2010
HLAVNÍ KATEGORIE

1. místo
SOŠ a SOU Znojmo Miroslav KRUPICA, Jan SEČKA Téma: Využití energie z odpadu Koordinátor: Ing. Marie Kukačková

2. místo
SOŠ a SOU – MŠP Letovice Renata PALINKOVÁ Téma: Zateplení ZŠ Olešnice Koordinátor: Ing. Blanka Nevyhoštěná

3. místo
Střední škola informatiky a spojů Brno Michal HOLUBEC, Rostislav HAKL Téma: Fotovoltaika Koordinátor: PaedDr. Vladimír Šimíček

4. místo SOŠ a SOU – MŠP Letovice Nikola KUČEROVÁ, David BÁČA Téma: Nízkoenergetický dům ze systému Europanel Koordinátor: Ing. Hana Němcová

5. místo SOŠ a SOU – MŠP Letovice Pavel MAHÚT Téma: Malá versus velká vodní elektrárna Koordinátor: Ing. Hana Němcová

6. místo SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické Brno Stanislav KOZEL Téma: Řešení hromadné dopravy v městě Brně Koordinátor: Mgr. Zdeňka Ottová

Tito studenti vytvořili reprezentační tým Jihomoravského kraje, včetně náhradníka a postoupili do národního kola projektů Enersol 2010.

DOPROVODNÁ KATEGORIE

1. místo

Střední pedagogická škola Boskovice

Martina PYROCHTOVÁ Lucie SETNIČKOVÁ

Na křídlech motýlích (Význam vody v našem životě)

Koordinátor: Mgr. Hana Šperková

V doprovodné kategorii postoupili zástupci z Boskovic.

V národním kole jsou v hlavní kategorii prezentovány projekty postupující z prvního a druhého místa. Ostatní členové skládají odborný test, který je součástí celkového hodnocení kraje v rámci České republiky. Vzory testů lze najít ve Sborníku Enersol 2007.

V případě, že na projektu spolupracovalo více tvůrců, národního kola se z kapacitních důvodů zúčastní pouze jeden.

NÁRODNÍ KONFERENCE

25. – 26. března 2010 v Otrokovice

Národní kolo 6. ročníku ENERSOL 2010 probíhalo dva dny a zúčastnili se jej zástupci z 9 krajů ČR: Hlavní město Praha, kraj Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Vysočina a Zlínský.

První den, po zahájení finále, byla sestavena porota ze zástupců samosprávných krajů a odborníků. Hodnotila prezentace studentů, kteří do národního kola postupovali z druhého místa. Jejich pořadí určil los. Vedoucí RVC Jihomoravského kraje si vylosoval číslo jedna. První prezentující tak byla Renata Palinková ze SOŠ a SOU – MŠP Letovice se svým projektem Zateplení Základní školy Olešnice. Práce byla zaměřena nejen na využití obnovitelných zdrojů, ale i na ekonomickou analýzu zmíněného projektu.

Odpoledne zástupci z jednotlivých krajů skládali odborný test. Ten byl sestaven ze 40 odborných otázek na témata související s obnovitelnými zdroji energie a životním prostředím. Jihomoravský kraj zastupoval Michal Holubec ze Střední školy informatiky a spojů Brno a zástupci ze SOŠ a SOU – MŠP Letovice Nikola Kučerová a Pavel Mahút. Reprezentanti JmK prokázali vynikající teoretické znalosti a skončili na 2. místě s celkovým počtem 1271 bodů, což je dělilo jen o 9 bodů od místa prvního.

Večer byly uspořádány pro přítomné studenty soutěže v různých sportovních disciplínách a poté následoval zápas v malé kopané. I zde studenti z JmK potvrdili své kvality a s přehledem obsadili 1. místo.

Druhý den pokračovali zástupci krajů v prezentacích ve vedlejší kategorii. Zde barvy JmK hájila studentka ze Střední pedagogické školy Boskovice Martina Pyrochtová se svým výukovým programem pro mateřské školy Na křídlech motýlích. Její zajímavá a přesvědčivá prezentace znamenala pro náš kraj krásné 2. místo.

Po přestávce následovaly soutěžní práce z hlavní kategorie. Tentokrát porota mohla posuzovat výkony studentů, kteří se umístili v krajských kolech na prvním místě. Jihomoraváky zastupoval student ze SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19, Miroslav Krupica na téma Využítí energie z odpadu. Jeho prezentace byla velmi výstižná, avšak na své konkurenty nestačil. V rámci hlavní kategorie totiž probíhala i kategorie tvůrčí, kde jednoliví zástupci měli různé praktické ukázky, což odbornou porotu více oslovilo. Jelikož se úroveň prací rok od roku zvyšuje, bylo by vhodné tyto dvě oblasti oddělit.

Po zpracování výsledků výpočtovým střediskem proběhl slavnostní ceremoniál, vyhodnocení jednotlivých kategorií a byla sestavena družstva České republiky pro mezinárodní finále. Členem národního družstva se stal Miroslav Krupica a náhradnicí Renata Palinková.

V průběhu dne navštívila Enersol 2010 Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Parlamentu ČR, která kladně hodnotila přehlídku projektů a poděkovala všem účastníkům a organizátorům.

Mezinárodní kolo ČR - Brno

6. – 7. května 2010 v SŠ informatiky a spojů Brno

Dvoudenního setkání studentů, ředitelů středních škol a významných osobností se kromě zástupců z devíti krajů České republiky zúčastnily delegace ze Slovenska a Slovinska. Konferenci, která se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška, zahájili členové pěveckého sboru a poté student JAMU zazpíval českou a slovenskou národní hymnu. Tento kulturní zážitek byl příjemným zpestřením dne.

Konferenci zahájil PaedDr. Vladimír Šimíček, ředitel školy, která byla pověřena organizací celé akce. Seznámil přítomné s programem a následně předal slovo představitelům samosprávných a státních orgánů. Následoval slavnostní nástup týmů České republiky, Slovenska a Slovinska. Vlajku JmK nesl student SOŠ a SOU – MŠP Letovice Pavel Mahút, který také v odpoledních hodinách skládal za ČR odborný test.

Pro všechny studenty a pedagogogický doprovod byl připraven ve spolupráci s centrem EVVO JmK Lipkou doprovodný program. Společně navštívili Jezírko, odloučené pracoviště Lipky, kde se jim věnovali odborní pedagogové, kteří pro přítomné připravili výukový program z oblasti geografie a pedologie s praktickými ukázkami. Zúčastnění hodnotili celou akci jako velmi zdařilou a ispirativní.

Druhý den bylo odprezentováno vždy 5 projektů z jednotlivých států. Mezi nejzajímavější patřily bezesporu práce „Úspora energie v naší domácnosti“, „Energetické úspory“, „Proč ANO nebo NE Stirlingův motor pro OZE“. Velký aplaus sklidila studentka ze Slovenska, která zmonitorovala využívání OZE v komunitě bezdomovců a na toto téma složila i báseň. Neméně zajímavý projekt „Elektrokolo“ představili zástupci ze Slovinska. Jejich prototyp kola mnoho přítomných vyzkoušelo přímo na místě.

Velmi příjemné bylo setkání s bývalými studenty SOŠ a SOU – MŠP Letovice, kteří konferenci navštívili již jako hosté. Ing. Tomáš Šumbera, který vystudoval energetiku obnovitelných zdrojů na VŠB Ostrava a nyní zde působí jako doktorant, přednesl příspěvek na téma Solární energie. Zdeňka Palupová, vítězka ročníku Enersol 2007, která srovnávala úroveň projektů v jednotlivých obdobích a Radek Hanskut, který prezentoval na národní konferenci 2008 v Plzni, kde oslovil Ing. Rut Bízkovou, která mu následně zaslala osobní děkovný dopis a knihu s věnováním od pana prezidenta. Radek své setkání zopakoval i v Brně.

Konferenci podpořila svou účastí ministryně životního prostředí paní Ing. Rut Bízková, která se účastnila již několika předchozích ročníků a celý projekt dlouhodobě pozorně sleduje. Ocenila projekty jednotlivých studentů a poděkovala všem pedagogickým pracovníkům za jejich aktivitu. Konferenci navštívil také člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. arch. Václav Mencl, který se živě zajímal o jednotlivé projekty. Ve svém vystoupení ocenil projekt Kláry Adrlíkové ze SOŠ a SOU – MŠP Letovice na téma „Domy našich dětí“, jenž je zaměřen na celosvětové originální stavby téměř 100% využívající OZE. Celou akci svým vystoupením podpořil Mgr. Ivo Polák, člen rady JmK, který mj. zdůraznil zařazení a využití odborných témat ve výuce. Ocenil práci RVC Letovice a přislíbil podporu tohoto vzdělávacího programu i v následujícím ročníku.

V době, kdy probíhala tisková konference významných hostů s novináři, vystoupili v hlavním sále zástupci firem. Ing. Zdeněk Zavadil, technický náměstek ředitele ČKD Blansko ENGINEERING, a. s., zhodnotil význam a využívání vodní energie. Mgr. Radovan Šejvl, který se dlouhodobě účastní projektu Enersol a také významně působí v organizování odborných soustředění na téma OZE, se zaměřil na spolupráci odborníků a škol v oblasti OZE. V loňském roce se uskutečnila akce „Putování za obnovitelnými zdroji v ČR“ a díky získanému grantu se podobná akce uskuteční i v letošním roce. Ing. Josef Brabenec, majitel firmy ENBRA, spol. s r. o., se zaměřil na spalování a využívání biomasy, zejména dřevního odpadu.

Po sečtení bodů následovalo vyhlášení výsledků mezinárodního finále a ocenění všech účastníků. V závěru paní ministryně zodpověděla tři otázky z obecenstva, mj. poskytla odpověď i na ožehavou otázku Prunéřova. Konference schválila založení asociace Enersol.

Mezinárodní kolo SR

22. – 23. dubna 2010 v Trnava

Dvoudenního setkání studentů, ředitelů středních škol a významných osobností ze Slovenské republiky se zúčastnila i čtyřicetičlenná delegace z České republiky. Jihomoravský kraj zastupovali studenti Miroslav Krupica a Jan Sečka ze SOŠ a SOU Znojmo spolu se svým ředitelem Ing. Josefem Broučkem a vedoucím RVC Jihomoravského kraje Ing. Jaroslavem Doskočilem, který byl zároveň jmenován kapitánem týmu ČR.

Své projekty studenti prezentovali v Národní radě Slovenska. Za každou republiku vždy vystoupili dva zástupci. Za ČR to byl Petr Bartoníček z Libereckého kraje a Miloš Kos z kraje Středočeského. Ostatní členové týmu skládali odborný test. A výsledek? Dá se říci, že nebylo vítězů ani poražených. Dva dny strávené v Trnavě a Bratislavě se zapsaly do vzpomínek všech účastníků.

Související fotoalba

Dokumenty k tisku