Umění komunikovat

Název vzdělávacího programu: Umění komunikovat

Délka vzdělávacího programu: 100 hodin

Cílová skupina:

Kurz je určen zejména nezaměstnaným střední věkové kategorie, kteří při hledání zaměstnání naráží na bariéru cizojazyčné a počítačové gramotnosti a mají problém vhodně se prezentovat. Je otevřen i zájemcům z široké veřejnosti.

Profil absolventa

Absolvent rozšíří a získá nové profesní kompetence v oblasti komunikace.
Absolvent:

 • je schopen připravit se na výběrové řízení,
 • je schopen použít znalosti o vytváření prvního dojmu např. na potencionálního zaměstnavatele,
 • zná pravidla pro zvládnutí přijímacího pohovoru,
 • je schopen vést společenský rozhovor se správnou hlasitostí, tempem řeči,
 • umí zvolit vhodné oblečení a obuv na společenské akce,
 • telefonuje podle pravidel platných pro používání pevné linky i mobilního telefonu,
 • je schopen formulovat své názory, obhajovat své oprávněné požadavky, zná postupy, jak řešit běžné konflikty, dokáže použít asertivní techniky,
 • vytvoří dokument v textovém editoru, upraví jeho vzhled a vložené obrázky, dokument vytiskne, vytvoří tabulku s jednoduchými matematickými vzorci a graf,
 • dovede prezentovat výsledky své práce před ostatními,
 • vyhledá informace na internetu, komunikuje prostřednictvím emailu,
 • sestaví a napíše žádost o přijetí do zaměstnání podle předepsaných náležitostí,
 • sestaví a napíše životopis ve strukturované formě,
 • vyhledává samostatně možnosti zaměstnání na internetu,
 • představí se, poskytne základní údaje v anglickém jazyce,
 • pozdraví, omluví se a poděkuje v anglickém jazyce,
 • hláskuje anglickou abecedu, vyřídí jednoduchý telefonát,
 • pokládá jednoduché otázky a pronese krátkou odpověď v anglickém jazyce,
 • dokáže vytvořit věty ve čtyřech základních časech o různých tématech.


Možnosti pracovního uplatnění absolventa


Vzdělávací program nepřipravuje absolventa na vykonávání konkrétní profese. Je to všeobecně vzdělávací kurz rozšiřující kvalifikaci, který vybaví frekventanta kompetencemi využitelnými pro úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru a následně v celé řadě typových pozic, kde se zvýší kvalita jeho práce, produktivita práce a jeho osobnost bude okolím hodnocena lépe.


Pojetí a cíle vzdělávacího programu


Cílem programu DV je vybavit frekventanty kompetencemi obecně využitelnými v širokém spektru typových pozic a zlepšit tak jejich postavení na pomyslné startovní čáře mezi ostatními uchazeči o práci. Absolvent programu je připraven u výběrového řízení a později v zaměstnání vhodně prezentovat své kvality, pozitivně působit při osobním kontaktu a asertivně jednat. Absolvent pracuje v textovém i tabulkovém editoru, využívá Internet a elektronickou poštu. Je vybaven znalostí anglického jazyka na úrovni začátečníka.
Vzdělávací program je jedinečný svým záběrem na velmi široké spektrum obyvatel. Není vázán na určitou profesi. Vzdělávací program Umění komunikovat může škola nabízet bez ohledu na momentální poptávku trhu práce na určité profese. Program, zejména jeho první modul, lze chápat také jako poradenský.


MODUL 1 Komunikace v osobním styku


Cílem modulu je rozvíjet a zdokonalovat komunikativní dovednosti účastníků a rozšířit jejich znalosti z oblasti komunikace v profesním i běžném životě.
Cílem modulu je zvýšit jistotu a sebevědomí účastníka při pracovním pohovoru, výběrovém řízení, společenských událostech i každodenním setkávání s jinými lidmi. Účastníci jsou vedeni k nácviku vhodného chování v různých situacích a k odpovídající sebeprezentaci.


MODUL 2 Elektronická komunikace


Frekventanti jsou vedeni k samostatné práci se základním kancelářským programovým vybavením osobního počítače, k využívání Internetu jako informačního a komunikačního média, a také k prezentaci své práce vytištěním a obhajobou.

MODUL 3 Komunikace v cizím jazyce


Program anglický jazyk pro začátečníky si klade za cíl rozvíjet 4 klíčové oblasti (gramatiku, slovní zásobu, dovednosti a praktický jazyk), jejichž znalosti jsou pilířem pro dosáhnutí úrovně A1 referenčního rámce. Jednotlivé oblasti jsou navzájem provázány a vyváženy. Pedagog usiluje, aby absolvent programu byl plnohodnotný začátečník, který má dostatek znalostí k tomu vést běžný rozhovor, přeložit si jednoduchý text, vyplnit úřední formuláře a zorientovat se v cizojazyčném prostředí.


Vzdělávací moduly lze absolvovat i samostatně!
M1- 33 hodin
M2- 35 hodin
M3- 32 hodin

Bližší informace:
Ing. Mária Bašná, metodik CŽU
basna@stredni-skola.cz

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS