Truhlář nábytkář

Název vzdělávacího programu: Truhlář nábytkář (Rekvalifikační vzdělávací program)

Délka vzdělávacího programu: 300 hodin

Vstupní požadavky na uchazeče: Min. základní vzdělání

Cílová skupina:

Nově vytvořený koncept celoživotního učení umožňuje získávat kvalifikaci různými cestami, a to v kterékoliv fázi života tak, aby jednotlivec co nejlépe využil svých dispozic. Uchazeči o vzdělávání mohou být nezaměstnaní lidé, lidé vyučení v jiných oborech nebo pracující v oboru nábytkářství, kteří již získali potřebné kompetence v praxi, ale nemají doklad o vzdělání. V souladu s uvedeným uchazeč nemusí některé moduly fyzicky absolvovat. Musí ale prokázat, že příslušnými kompetencemi disponuje (nechá se přezkoušet a modul se mu uzná).

Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro úspěšné vykonání zkoušek podle zákona 179/2006 Sb. a získání dílčí kvalifikace Truhlář nábytkář, která je východiskem pro jeho uplatnění v této profesi. Absolvent získá nové odborné a klíčové kompetence rozšiřující možnosti jeho uplatnění v profesním i soukromém životě.

Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

 • dodržovat bezpečnost práce, správně používat pracovní pomůcky v nábytkářství,
 • nakládat s odpadem z výroby a montáže,
 • rozměřovat, počítat a rozkreslovat truhlářské prvky,
 • orientovat se v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků,
 • zaznamenávat technické údaje a výsledky práce,
 • volit materiály, technologické postupy, nástroje, stroje a zařízení a organizovat si práci pro zhotovování truhlářských výrobků,
 • volit materiály, technologické postupy, nástroje, stroje a zařízení a organizovat si práci pro opravy a rekonstrukci nábytku,
 • obrábět a spojovat materiály ze dřeva, plastu apod. (řezat, hoblovat, tvarovat, dlabat, vrtat, brousit, lepit, dýhovat atd.)
 • obsluhovat, provádět základní údržbu a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů,
 • opravovat a provádět rekonstrukce nábytku,
 • provádět povrchovou úpravu výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně,
 • volit vhodnou hydrotermickou úpravu a ochranu dřeva,
 • provádět montáž a demontáž nábytku,
 • kontrolovat, balit a expedovat truhlářské výrobky a materiály.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventovi uplatnění především při výkonu povolání truhlář nábytkář po krátkém zapracování v široké oblasti zpracování dřeva. Absolvent se bude moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací zejména ve výrobě nábytku a zařízení, ale i stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin a při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se bude moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně
i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky pro dělnické povolání řemeslného charakteru s důrazem na tradiční řemeslné činnosti v oblasti zpracování dřeva. Program poskytuje frekventantům odborné poznatky a dovednosti pro zhotovování různých druhů truhlářských výrobků.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu

Obsah vzdělávacího programu je tvořen dle požadavků Národní soustavy kvalifikací, která definuje dílčí kvalifikaci Truhlář nábytkář příslušnými kvalifikačními standardy. Kvalifikační standardy jsou logicky uspořádány do 6 povinných modulů M1 – M6.

M1 Bezpečnost práce a nakládání s odpadem

Modul poskytne frekventantům základní informace z oblasti právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, hygieny pracovního prostředí, osobních ochranných pomůcek a pravidlech nakládání s odpady vzniklými při výrobě.

M2 Technická příprava výroby

Modul vybaví frekventanty kompetencemi z oblasti přípravy technické dokumentace. Zejména se jedná o výkresovou dokumentaci, kterou řemeslník musí umět číst s porozuměním obsahu. Výrobní výkresy jsou podkladem pro jeho práci. Seznámí se s pravidly značení materiálů, kótování, kreslením jednoduchých výrobků a mimo jiné např. zaznamenáváním technických údajů na pracovišti.

M3 Volba materiálů, postupů a zařízení

Modul se věnuje základním a pomocným materiálům v truhlářské výrobě, přípravě těchto materiálů do výroby, výběru vhodné materiálové skladby pro požadovaný výrobek , výběru nejvýhodnější technologie a výrobního zařízení pro konkrétní zadání.

M4 Obrábění a spojování materiálů

Modul je stěžejní částí vzdělávacího programu. Seznamuje frekventanty s obsluhou základního výrobního zařízení truhlářských dílen a prací s ručními nástroji. Frekventanti se věnují postupům tvarového a konstrukčního opracování masivního dřeva a materiálů na bázi dřeva, dýhování, výrobě polotovarů a tvarových dílců.

M5 Povrchová úprava

Modul vybaví frekventanty odbornými kompetencemi z oblasti povrchové úpravy výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně. Jsou seznámeni se zásadami a způsoby hydrotermické úpravy a ochrany dřeva.

M6 Montáž

Modul je věnován pracovním operacím vykonávaným v konečné fázi výroby při montáži výrobků, jejich balení, značení, skladování a dopravě k odběratelům.

 

Bližší informace:
Ing. Mária Bašná, metodikCŽU
basna@stredni-skola.cz
tel.: 516 474 878/106

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS