Personální podpora školy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_035

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ

 

Číslo aktivity: III/1.3

Název aktivity: Školní psycholog - personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální

podporu - školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace

pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se

zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

 

Číslo aktivity: III/4.1

Název aktivity: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené

školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky

SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci

upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných

Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí

jazyk.

 

Číslo aktivity: III/1.5

Název aktivity: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a

zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů

vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového

zaměření.

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS