o Název a číslo projektu

PROJEKT OP VK S NÁZVEM:


Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.10/04.0028

o Základní informace Dne 9. 1. 2012 došlo k podepsání Smlouvy o realizaci GP mezi SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice a Jihomoravským krajem. Touto Smlouvou získala naše škola dotaci na projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice“, který je financován z rozpočtu ČR a z fondů ESF

Tento náš projekt je realizován od 1. 1. 2012 a jeho konec je plánován na 31. 1. 2013. Primárně se zaměřuje na aktivní rozvoj kompetencí svých 33 pedagogických pracovníků absolvováním kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro DVPP v oblasti využívání ICT ve výuce, osobnostního rozvoje v oblasti manažerských kompetencí a vyrovnání se se sociálně patologickými jevy ve školství - realizace tohoto vzdělávání bude distanční formou.

Konkrétní cíle projektu, jsou rozděleny do tří výukových bloků. První blok se specializuje na získávání praktických dovedností ve využívání interaktivní tabule a zejména používání programu AutoCAD k přípravě podkladů pro zatraktivnění výuky. Druhý oddíl je zaměřený na metody výuky vhodné pro teoretické předměty, odborný výcvik a osobní rozvoj pracovníků. Poslední část je tvorba E-learningového kurzu Jak se vyrovnat se sociálně patologickými jevy školství. Náplní bude především vzdělávání, jež poskytne pedagogickým pracovníkům nástroje pro vhodnou prevenci, popřípadě pro řešení nastalých situací, napomůže odstranit patologické jevy školství.

Masarykova škola práce si uvědomuje nutnost modernizace výukových postupů a potřebu stálého zdokonalování za účelem kvalitnější a kreativnější formy studia a současně podporovat pozitivní vztahy mezi pedagogy, což zapříčiní účinnější přiblížení informací studentům, kteří budou lépe připravení do budoucích studijních let.

V rámci projektu dojde k realizaci dvou výběrových řízení, a to na technické vybavení a na samotné zajištění vzdělávání, která se uskuteční hned v začátku projektu.

o Další informace

www.esfcr.cz

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

1, 2, 3, 4, 5,