Mechanik elektrotechnik

Studijní plán   FOTOGALERIE OBORU   Přijímací řízení

Kód a název oboru: 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK
Vhodný: pro chlapce i dívky
Název ŠVP: Mechanik elektrotechnik
Zaměření: Elektromechanik
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání

  

Ke stažení:

Leták oborů Dny otevřených dveří


Výběr z fotogalerií:


Charakteristika oboru:

Absolvent uvedeného oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných činností v oblasti projektování prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, montáži, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním elektrotechnik, elektrikář, elektromechanik, elektromontér.

Charakteristika obsahu vzdělání:

Obor charakterizují odborné předměty: Silnoproudá zařízení, Elektronika, Elektrické stroje a přístroje, Rozvodná zařízení, Elektrotechnická měření, Užití elektrické energie, Průmyslové a domovní instalace. Tyto předměty jsou důležité pro přípravu žáků k profilové části ústní maturitní zkoušky. Na společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka případně matematiky je žák připravován ve všeobecných předmětech.

Profil absolventa:

Absolvent se uplatní především ve středních technickohospodářských funkcích při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky. 

Žák obdrží osvědčení z §5 vyhlášky č. 50/Sb. 1978.

Zdravotní požadavky na uchazeče:

Úspěšné ukončení základní školy, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Možnosti uplatnění absolventa:

  • mechanik elektrotechnických zařízení,
  • obchodník s prostředky elektroniky a elektrotechniky,
  • elektrotechnik konstruktér, pomocný konstruktér,
  • elektrotechnik technolog, výrobní technolog,
  • elektrotechnik mistr, dílenský mistr,
  • manažer provozu, směnový technik,
  • elektrotechnik dispečer, dispečer provozu,
  • elektrotechnik kontrolor jakosti.

Možnosti dalšího vzdělávání:

Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách, nejlépe pak v elektrotechnických oborech . Absolvent studijního oboru se může dál vzdělávat v pomaturitním studiu inovačního nebo specializačního charakteru na VOŠ. Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru i různá školení a kurzy. Dle svého zájmu a schopností může absolvent po příslušné přípravě na SOU ve zkrácené době přípravy vykonat závěrečnou zkoušku z řemeslných dovedností a získat výuční list například v oboru Elektrikář.


 

Studijní plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

1

-

-

-

1

Biologie a ekologie

-

1

-

-

1

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

Ekonomika

-

-

2

2

4

Základy elektrotechniky

3

-

-

-

3

Elektronika

-

2

-

2

4

Elektrotechnologie

-

-

-

1

1

Užití elektrické energie

-

-

-

2

2

Elektrické stroje a přístroje

-

2

-

-

2

Technologie

1

-

-

-

1

Rozvodná zařízení

-

-

2

-

2

Silnoproudá zařízení

-

1

-

-

1

Průmyslové a domovní instalace

-

-

1

-

1

Odborný výcvik

9

12

9

9

39

Elektrotechnická měření

-

-

3

3

6

Technické kreslení

-

2

-

-

2

Maturitní seminář

-

-

-

1

1

Celkem základní dotace

29

26

29

22

106

Celkem disponibilní dotace

2

9

0

11

22

Celkem v ročníku

31

35

29

33

128

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS