Kriteria přijetí: Další kolo přijímacího řízení pro všechny obory s výjimkou uměleckých oborů

 Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

další kolo přijímacího řízení 

 

a stanoví:

 

             1.     jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a forem vzdělávání a způsob hodnocení splnění kritérií

             2.     předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání

 

 

1.      Jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a forem vzdělávání a způsob hodnocení splnění kritérií

 

1.1.   Jednotná kritéria přijímání do čtyřletých oborů vzdělání – denní forma:

 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

 

1.1.1.    Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky

1.1.2.    Splnění podmínek zdravotní způsobilosti v souladu s nařízením vlády č.211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění, u oborů:

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

1.1.3.    Výsledek jednotné  přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále „jednotná zkouška“) konané v 1. kole

1.1.4.    Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájem uchazeče:

·         Účast v soutěži odborných dovedností, pořádaných Masarykovou střední školou Letovice, příspěvkovou organizací  - Dřevo – materiál budoucnosti, Ukážeme vám co ve vás vězí, Postav most

·         Umístění v soutěži ve všeobecných nebo odborných vědomostech v tomto nebo minulém školním roce v celostátním, krajském nebo okresním kole

 

1.2.    Jednotná kritéria přijímání do nástavbového oboru vzdělání – denní forma            64-41-L/51 Podnikání  

 

1.2.1.    Získání středního vzdělání s výučním listem.

1.2.2.    Výsledek jednotné  přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále „jednotná zkouška“) konané v 1. kole

 

1.2.3.    Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájem uchazeče:

·         Umístění v soutěži ve všeobecných nebo odborných vědomostech v tomto nebo minulém školním roce v celostátním, krajském nebo okresním kole

 

1.3.    Jednotná kritéria přijímání do tříletých oborů vzdělání – denní forma

 

66-51-H/01 Prodavač – aranžér

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

 

1.3.1.    Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky

1.3.2.    Splnění podmínek zdravotní způsobilosti v souladu s nařízením vlády č.211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění

1.3.3.    Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájem uchazeče:

·         Účast v soutěži odborných dovedností, pořádaných Masarykovou střední školou Letovice, příspěvkovou organizací  - Dřevo – materiál budoucnosti, Ukážeme vám co ve vás vězí, Postav most           

·         Umístění v soutěži ve všeobecných nebo odborných vědomostech v tomto nebo minulém školním roce v celostátním, krajském nebo okresním kole

 

1.4.   Způsob hodnocení splnění kritérií

 

1.4.1.Hodnocení prospěchu a chování na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

 

průměrný prospěch 0 – 20 bodů

·         3-leté a 4-leté obory: hodnotí se průměrný prospěch dosažený v 1. pololetí posledního roku studia a ve 2. pololetí předposledního roku studia při plnění povinné školní docházky

·         nástavbové studium: hodnotí se průměrný prospěch dosažený v 1. pololetí 3. ročníku a ve 2. pololetí 2. ročníku předchozího studia v 3 - letém oboru.

 

Při hodnocení průměrného prospěchu se postupuje takto:

Prospěch:                   Body:              Prospěch:                   Body:

1,00 - 1,09                  20                    2,10 - 2,19                  9

1,10 - 1,19                  19                    2,20 - 2,29                  8

1,20 - 1,29                  18                    2,30 - 2,39                  7

1,30 - 1,39                  17                    2,40 - 2,49                  6

1,40 - 1,49                  16                    2,50 - 2,59                  5

1,50 - 1,59                  15                    2,60 - 2,69                  4

1,60 - 1,69                  14                    2,70 - 2,79                  3

1,70 - 1,79                  13                    2,80 - 2,89                  2

1,80 - 1,89                  12                    2,90 - 2,99                  1

1,90 - 1,99                  11                    3,00 a více                  0

2,00 - 2,09                  10

 

chování

·         3-leté a 4-leté obory: hodnotí se chování dosažené v 1. pololetí posledního roku studia a ve 2. pololetí předposledního roku studia při plnění povinné školní docházky

·         nástavbové studium: hodnotí se chování dosažené v 1. pololetí 3. ročníku a ve 2. pololetí 2. ročníku předchozího studia v 3 - letém oboru.

1.4.2.Hodnocení chování:

·         druhý stupeň z chování  - za každé pololetí  odpočet 5 bodů

·         třetí stupeň z chování  - za každé pololetí  odpočet 10 bodů

 

1.4.3.Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura: max. 50 bodů

Písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace: max. 50 bodů

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení

uchazečem podílí nejméně 60 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika konaného  v 1. kole ve  dvou možných termínech

 

1.4.4.Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájem uchazeče

Další skutečnosti, osvědčující vhodné schopnosti a vědomosti uchazeče se hodnotí takto:

·         Účast v soutěži odborných dovedností, pořádaných Masarykovou střední školou Letovice, příspěvkovou organizací  - Dřevo – materiál budoucnosti, Ukážeme vám co ve vás vězí, Postav most:  10 bodů

·         Umístění v soutěži ve všeobecných nebo odborných vědomostech v tomto nebo minulém školním roce v celostátním, krajském nebo okresním měřítku. Hodnotí se pouze jedno umístění:  10 bodů

 

Hodnotí se v případě, že uchazeč doloží potvrzení o účasti nebo umístění v soutěži současně s přihláškou ke studiu.

 

1.4.5.Postup při dosažení stejného počtu bodů

Při dosažení stejného počtu bodů má přednost:

·         u uchazečů přijímaných bez přijímací zkoušky ten, který má lepší průměrný prospěch

·         u uchazečů , kteří předložili výsledek přijímací zkoušky konané v 1.kole  ten, který má lepší výsledek u přijímací zkoušky

 

Dále budou uchazeči hodnoceni postupně podle bodů a) – f)  dokud nedojde k jednoznačnému výslednému pořadí:

a) uchazeč lépe hodnocený v 1. pololetí posledního ročníku předchozího vzdělávání

b) uchazeč lépe hodnocený ve 2. pololetí předposledního ročníku předchozího vzdělávání

c) u oboru:

- Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavebnictví, Truhlář, Zedník, Elektrikář a Prodavač

uchazeč lépe hodnocený v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ z předmětu Matematika

- Podnikání - uchazeč lépe hodnocený v 1. pololetí 3. ročníku z předmětu Cizí jazyk

d) uchazeč lépe hodnocený v 1. pololetí předposledního ročníku předchozího vzdělávání

e) uchazeč lépe hodnocený z předmětu Český jazyk a literatura ve 2. pololetí předposledního ročníku předchozího  vzdělávání

f) uchazeč lépe hodnocený z předmětu Český jazyk a literatura v 1. pololetí posledního ročníku předchozího vzdělávání

 

1.4.6.Pořadí uchazečů

V jednotlivých oborech vzdělání budou uchazeči seřazeni od nejvyššího počtu dosažených bodů k nejnižšímu.

 

2.      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání

 

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma studia

Předpokládaný počet volných míst

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba

4 roky

denní

 

26-51-H/02

Elektrikář - silnoproud

3 roky

denní

 

66-51-H/01

Prodavač

3 roky

denní

 

64-41-L/51

Podnikání

2 roky

denní

 

33-56-H/01

Truhlář

3 roky

denní

 

Přijímací řízení pro uvedené obory studia proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb.
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

V Letovicích

 

      Ing. Helena Marešová,

                                                                                              ředitelka školy

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS